مهد فولاد

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

قیمت نبشی ساختمانی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
آریان فولاد

قیمت نبشی ساختمانی
آریان فولاد

سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
27182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26410
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26410
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26410
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26319
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26319
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
7
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27546
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
7
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
27046
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26319
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27091
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27637
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26955
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27637
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26955
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
30*30
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27819
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26637
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26637
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27819
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
7
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
فولاد ناب تبریز

قیمت نبشی ساختمانی
فولاد ناب تبریز

سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26819
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26273
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26273
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
7
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26546
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
27182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
7
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه تهران

قیمت نبشی ساختمانی
کارخانه تهران

سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
30*30
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27819
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
27819
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26819
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27091
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26410
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26546
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26319
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26137
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26546
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
27000
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26955
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه اصفهان

قیمت نبشی ساختمانی
کارخانه اصفهان

سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
23728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24364
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24364
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
23728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24728
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24182
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه مشهد

قیمت نبشی ساختمانی
کارخانه مشهد

سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
30*30
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25455
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25000
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25000
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24910
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25091
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم