استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت نبشی ساختمانی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
کارخانه مشهد نبشی ساختمانی
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
30*30
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25505
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
7
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
7
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26606
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه تهران نبشی ساختمانی
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
30*30
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
23854
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25230
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25230
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24588
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25230
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
23854
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
23854
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25230
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24771
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24771
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
26606
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
کارخانه اصفهان نبشی ساختمانی
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24312
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24312
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24312
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24312
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24771
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
شکفته نبشی ساختمانی
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
30*30
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25505
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
30*30
2.5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25505
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25505
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25505
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
7
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
25689
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24312
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
24312
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
120*120
12
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
26147
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
فولاد ناب تبریز نبشی ساختمانی
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
29634
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
29358
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
29634
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
30276
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
60*60
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
29817
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
7
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
70*70
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
6
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
7
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
80*80
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
8
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
100*100
10
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
آریان فولاد نبشی ساختمانی
سایز
ضخامت
محل بارگیری
حالت
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
40*40
4
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
انبار تهران
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
3
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
40*40
4
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24588
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم
50*50
5
کارخانه
6 متری
کیلوگرم
24496
21 اسفند | 12:03
حالت: 6 متری
واحد: کیلوگرم