مهد فولاد

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

قیمت لوله گازی و تست

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
کارخانه لوله و تست ساوه

قیمت لوله گازی و تست
کارخانه لوله و تست ساوه

سایز
ضخامت
محل بارگیری
وزن
حالت
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2.5
انبار تهران
11.7
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 11.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/4 اینچ
2.3
انبار تهران
14.5
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 14.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/4 اینچ
2.5
انبار تهران
15
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 15
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1/2 اینچ
2
انبار تهران
6.2
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 6.2
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2.3
انبار تهران
21
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 21
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2
انبار تهران
18
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 18
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2
انبار تهران
22.5
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 22.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
3
انبار تهران
26.7
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 26.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
31.3
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 31.3
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
4
انبار تهران
43
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 43
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
31
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 31
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
2
انبار تهران
22.5
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 22.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
3 اینچ
5
انبار تهران
65
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 65
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
5
انبار تهران
83
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 83
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
5
انبار تهران
102
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 102
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
6
انبار تهران
124
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 124
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
6
انبار تهران
148
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 148
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
5
انبار تهران
123
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 123
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
6
انبار تهران
193
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 193
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
کارخانه سپاهان

قیمت لوله گازی و تست
کارخانه سپاهان

سایز
ضخامت
محل بارگیری
وزن
حالت
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
3
انبار تهران
14
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 14
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
21
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 21
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
3
انبار تهران
18
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 18
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.8
انبار تهران
16.5
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 16.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
19
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 19
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2.3
انبار تهران
6.8
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 6.8
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2.5
انبار تهران
7.2
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 7.2
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
3.5
انبار تهران
30
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 30
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
4
انبار تهران
43
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 43
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
3.5
انبار تهران
38
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 38
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
3
انبار تهران
33.5
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 33.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
31
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 31
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
2.8
انبار تهران
36
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 36
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3
انبار تهران
39
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 39
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3.5
انبار تهران
47
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 47
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
4
انبار تهران
50
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 50
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.3
انبار تهران
8.7
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 8.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.5
انبار تهران
9
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 9
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
2.8
انبار تهران
46.5
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 46.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
3
انبار تهران
53
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 53
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
2.5
انبار تهران
42
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 42
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
4
انبار تهران
64
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 64
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
3.5
انبار تهران
58
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 58
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
4
انبار تهران
81
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 81
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
3
انبار تهران
62
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 62
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
5
انبار تهران
102
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 102
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
3
انبار تهران
74
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 74
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
4
انبار تهران
98
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 98
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
4.4
انبار تهران
107
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 107
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
4.8
انبار تهران
128
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 128
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
6
انبار تهران
193
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 193
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
4
انبار تهران
128
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 128
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
کارخانه سپنتا تهران

قیمت لوله گازی و تست
کارخانه سپنتا تهران

سایز
ضخامت
محل بارگیری
وزن
حالت
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2.3
انبار تهران
11
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 11
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1 اینچ
2.8
انبار تهران
13.1
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 13.1
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
19
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 19
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.8
انبار تهران
17
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 17
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.5
انبار تهران
15.5
6 متری
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
وزن: 15.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1/2 اینچ
2.3
انبار تهران
6.9
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 6.9
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
2.8
انبار تهران
24.5
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 24.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3
انبار تهران
39.3
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 39.3
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.3
انبار تهران
8.7
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 8.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
3
انبار تهران
52
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 52
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
4
انبار تهران
64
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 64
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
4
انبار تهران
76.5
6 متری
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
وزن: 76.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین

لوله گازی یک سیستم لوله‌کشی است که برای انتقال گاز طبیعی، گازهای صنعتی یا گاز های دیگر از یک مبدأ به مقصد استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از جنس فولادی ساخته می‌شوند و قادر به تحمل فشار بالا و شرایط مختلف محیطی هستند.

ما در مهدفولاد به ارائه انواع لوله گازی با مشخصات و ویژگی‌های مختلف می‌پردازیم. لیست قیمت لوله گازی در این صفحه به طور کامل برای شما عزیزان ارائه شده است و شما می‌توانید برای تامین لوله‌های گازی و تست به خرید محصولات موردنیاز خود از شرکت مهدفولاد اقدام کنید.

آشنایی با لوله‌های گازی

لوله گازی به منظور انتقال گازها از منابع تولیدی مانند میادین نفت و گاز، ایستگاه‌های تقسیم و توزیع گاز، کارخانه‌ها و صنایع، به مصرف‌کنندگان نهایی مانند خانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله گازی شامل سیستم‌های فشار متوسط (از 2 بار تا 7 بار) و سیستم‌های فشار پایین (کمتر از 2 بار) است. همچنین، برای انتقال گازها در فواصل طولانی، ایستگاه‌های فشارگذاری و انتقال گاز (Compressor Stations) نیز در مسیر لوله‌ها قرار داده می‌شوند تا فشار گاز را بالا ببرند و انتقال مستقیم را ممکن سازند.

توجه داشته باشید که لوله گازی ممکن است به طور مشابه برای انتقال سایر مایعات مانند آب، نفت، آب‌شیرین کردن و غیره نیز استفاده شود، اما معمولاً اصطلاح "لوله گازی" به لوله‌هایی اشاره دارد که برای انتقال گاز استفاده می‌شوند.

قیمت لوله گاز خانگی

اگر قصد خرید لوله گاز خانگی را داشته باشید، با مراجعه به مراکز فروش این محصولات متوجه خواهید شد که لوله‌های گاز خانگی در انواع مختلف و با ویژگی‌ها و ابعاد متفاوتی تولید می‌شوند. لوله‌های روکار، توکار و ... در دسته بهترین انواع لوله‌های گاز خانگی قرار می‌گیرند. قیمت لوله گاز خانگی به نوع این لوله‌ها وابسته است. شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت لوله گاز خانگی در سایت مهدفولاد، با کارشناسان ما تماس بگیرید و برای خرید این محصولات اقدام کنید.

قیمت انواع لوله گازی

لوله‌های گازی در انواع مختلفی تولید شده و به فروش می‌رسند. این لوله‌ها را می‌توان بر اساس جنس، روش تولید، استاندارد به کار رفته، کارخانه تولید کننده و مشخصات و ویژگی‌های محصول به روش‌های مختلفی دسته بندی کرد. قیمت انواع لوله گازی بر اساس این فاکتورها متغیر است و هر لوله گازی بر اساس ویژگی‌هایی که دارد، می‌تواند قیمت متفاوتی نیز داشته باشد.

لوله‌های گازی بر اساس جنس به دو دسته لوله‌های فلزی و غیرفلزی تقسیم می‌شوند که لوله‌های غیرفلزی اغلب از جنس پلیمر پلی‌اتیلن هستند. این در حالی است که لوله‌های فلزی می‌توانند از جنس آهن، مس، فولاد، استیل و ... تولید شوند. کارخانه سازنده این لوله‌ها نیز بر قیمت انواع لوله گازی تاثیرگذار هستند. پس بهتر است پیش از خرید لوله نوع لوله‌ها به بررسی دقیق قیمت و مشخصات آن‌ها بپردازید و بهترین نوع لوله‌ها مطابق با کاربرد موردنظر خود خریداری کنید.

قیمت لوله گاز ۶ متری

لوله‌های گاز دارای ضخامت‌ها و ابعاد مختلفی هستند؛ اما با این وجود این لوله‌ها به طور معمول در طول ۶ متری تولید شده و در بازار ارائه می‌شوند. البته در برخی موارد لوله‌های گازی با طول‌های دیگری همچون لوله‌های ۱۲ متری نیز در بازار دیده می‌شود؛ اما بیشترین تولیدات لوله‌های گازی به لوله گاز ۶ متری مربوط می‌شود.

قیمت لوله گاز ۶ متری با توجه به طول کمتر و مواد اولیه مورد استفاده کمتر، نسبت به لوله‌های ۱۲ متری کمتر است. پس طول لوله گاز را می‌توان یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت این محصول دانست. شما می‌توانید برای مشاهده قیمت لوله گاز ۶ متری از بالای این صفحه اقدام کنید و سپس پس از کسب مشاوره‌های لازم از کارشناسان ما در شرکت مهدفولاد، به خرید لوله‌های گاز ۶ متری با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت بپردازید.

قیمت لوله گاز ۱ اینچ

لوله‌های گازی در سایزهای مختلفی تولید می‌شوند. لوله گاز ۱ اینچ یکی از رایج‌ترین لوله‌های گاز است که کاربرد و فروش بسیار بالایی در صنعت دارد. این لوله‌ها به طور معمول در طول ۶ متر تولید می‌شوند. لوله‌های گازی ۱ اینچ می‌توانند دارای ضخامت‌های مختلف ۲.۸، ۳ و ۳.۵ تولید می‌شوند. لوله گاز ۱ اینچ معمولا در کاربردهای خانگی استفاده می‌شد.

قیمت لوله گاز ۱ اینچ بسته به ضخامت، طول، اندازه، جنس، روش تولید و کارخانه تولید کننده لوله می‌تواند متفاوت باشد. لوله‌هایی که دارای ضخامت بیشتری هستند، به طور معمول قیمت بالاتری نیز دارند و همچنین از استحکام بالاتری برخوردار هستند.

قیمت لوله گاز شاخه ای

لوله‌های گازی به طور معمول به صورت شاخه‌ای به فروش می‌رسند. هر شاخه از لوله گازی به طور معمول دارای طول ۶ متر و قطر و ضخامت‌های مختلف و متفاوت است. به همین دلیل قیمت لوله گاز شاخه‌ ای به عوامل مختلفی از جمله نوع لوله، ضخامت، طول، ابعاد، وزن، روش تولید و کارخانه تولید کننده آن وابسته است.

اگر شما هم قصد خرید لوله گازی شاخه‌ای را دارید، می‌توانید از لیست بالا به مشاهده قیمت هر شاخه لوله گازی با ویژگی‌های مختلف بپردازید و لوله‌های گازی موردنیاز خود را به صورت شاخه ای خریداری کنید.

راهنمای خرید لوله گازی

اگر قصد خرید لوله گازی را دارید، پیش از هر چیزی باید از یک راهنمای خرید لوله گازی بهره‌مند شوید. لوله‌های گازی در انواع مختلف توکار و روکار تولید می‌شوند و شما باید بررسی کنید که کدام یک از این لوله‌ها برای شما مناسب‌تر است.

اگر به دنبال کسب اطلاعات دقیق در این باره هستید و می‌خواهید از نظر متخصصان این حوزه برای خرید لوله گازی بهره‌مند شوید، می‌توانید با کارشناسان متخصص ما در شرکت مهدفولاد تماس بگیرید و از راهنمای خرید این محصول به طور کامل بهره‌مند شوید. متخصصان ما مشاوره‌های لازم در خصوص خرید بهترین و مناسب‌ترین لوله‌های گازی را در اختیار شما قرار می‌دهند. پس از آن شما می‌توانید برای خرید لوله گازی اقدام کنید و این محصول را با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت خریداری کنید.

خرید لوله گازی

کاربرد لوله های گازی

لوله‌های گازی برای انتقال گازهای طبیعی و گازهای صنعتی به منظور استفاده در صنایع و نیز تامین نیازهای خانگی و تجاری استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای لوله‌های گازی عبارتند از:

  1. تأمین نیاز انرژی خانه‌ها و سازمان‌ها: گاز طبیعی یک منبع انرژی پاک و ارزان است که برای تأمین نیازهای حرارتی و انرژی خانگی و تجاری به کار می‌رود.
  2. صنایع و کارخانجات: گاز صنعتی در صنایعی مانند فولادسازی، پتروشیمی، آلومینیوم سازی و ... به عنوان منبع انرژی و ماده اولیه استفاده می‌شود.
  3. ایستگاه‌های تقسیم و توزیع گاز: این ایستگاه‌ها برای تقسیم و توزیع گاز به مناطق مختلف شهری و روستایی و به صورت فشار متوسط و پایین به کار می‌روند.
  4. ایستگاه‌های فشارگذاری: این ایستگاه‌ها برای افزایش فشار گاز در مسیر لوله‌های گازی به کار می‌روند.
  5. انتقال گاز به منابع تولید برق: گاز طبیعی به عنوان منبع سوخت جایگزین برای نفت و زغال سنگ در برخی نیروگاه‌ها به کار می‌رود.
  6. حفاظت محیط زیست: استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی سبب کاهش آلودگی هوا می‌شود و به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

در کل، لوله‌های گازی به عنوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، نقش کلیدی در تأمین نیازهای صنعتگران دارند.

خرید لوله گازی و تست از مهدفولاد

مهدفولاد یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه تولید و عرضه محصولات فولادی است که لوله‌های گازی و تست را با بالاترین کیفیت ممکن و بهترین قیمت کف بازار به شما عرضه می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت لوله گاری، برای خرید این محصولات از شرکت مهدفولاد، با کارشناسان ما در این مجموعه تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و کسب راهنمایی‌های لازم جهت خرید این محصولات بهره‌مند شوید.

محصولات مرتبط: