استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت لوله گازی و تست

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
کارخانه سپاهان لوله گازی و تست
سایز
ضخامت
محل بارگیری
وزن
حالت
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
3
انبار تهران
14
6 متری
شاخه
سنگین
545872
17 خرداد | 09:06
وزن: 14
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
21
6 متری
شاخه
سنگین
811927
17 خرداد | 09:06
وزن: 21
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
19
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 19
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
3
انبار تهران
18
6 متری
شاخه
سنگین
701835
17 خرداد | 09:06
وزن: 18
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.8
انبار تهران
16.5
6 متری
شاخه
سنگین
674312
17 خرداد | 09:06
وزن: 16.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2.3
انبار تهران
6.8
6 متری
شاخه
سنگین
273395
17 خرداد | 09:06
وزن: 6.8
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2.5
انبار تهران
7.2
6 متری
شاخه
سنگین
284404
17 خرداد | 09:06
وزن: 7.2
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
3.5
انبار تهران
30
6 متری
شاخه
سنگین
1192661
17 خرداد | 09:06
وزن: 30
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
3
انبار تهران
33.5
6 متری
شاخه
سنگین
1293578
17 خرداد | 09:06
وزن: 33.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
31
6 متری
شاخه
سنگین
1201835
17 خرداد | 09:06
وزن: 31
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
4
انبار تهران
43
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 43
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
3.5
انبار تهران
38
6 متری
شاخه
سنگین
1513762
17 خرداد | 09:06
وزن: 38
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
2.8
انبار تهران
36
6 متری
شاخه
سنگین
1440367
17 خرداد | 09:06
وزن: 36
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
4
انبار تهران
50
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 50
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3.5
انبار تهران
47
6 متری
شاخه
سنگین
1788991
17 خرداد | 09:06
وزن: 47
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3
انبار تهران
39
6 متری
شاخه
سنگین
1559634
17 خرداد | 09:06
وزن: 39
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.3
انبار تهران
8.7
6 متری
شاخه
سنگین
3486239
17 خرداد | 09:06
وزن: 8.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.5
انبار تهران
9
6 متری
شاخه
سنگین
365138
17 خرداد | 09:06
وزن: 9
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
2.8
انبار تهران
46.5
6 متری
شاخه
سنگین
1834863
17 خرداد | 09:06
وزن: 46.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
2.5
انبار تهران
42
6 متری
شاخه
سنگین
1669725
17 خرداد | 09:06
وزن: 42
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
4
انبار تهران
64
6 متری
شاخه
سنگین
2559634
17 خرداد | 09:06
وزن: 64
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
3.5
انبار تهران
58
6 متری
شاخه
سنگین
2284404
17 خرداد | 09:06
وزن: 58
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
3
انبار تهران
53
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 53
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
5
انبار تهران
102
6 متری
شاخه
سنگین
3944955
17 خرداد | 09:06
وزن: 102
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
4
انبار تهران
81
6 متری
شاخه
سنگین
3256881
17 خرداد | 09:06
وزن: 81
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
3
انبار تهران
62
6 متری
شاخه
سنگین
2385322
17 خرداد | 09:06
وزن: 62
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
4
انبار تهران
98
6 متری
شاخه
سنگین
3853212
17 خرداد | 09:06
وزن: 98
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
4.4
انبار تهران
107
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 107
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
3
انبار تهران
74
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 74
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
6
انبار تهران
193
6 متری
شاخه
سنگین
7568808
17 خرداد | 09:06
وزن: 193
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
4.8
انبار تهران
128
6 متری
شاخه
سنگین
6027523
17 خرداد | 09:06
وزن: 128
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
4
انبار تهران
128
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 128
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
سایز
ضخامت
محل بارگیری
وزن
حالت
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2.5
انبار تهران
11.7
6 متری
شاخه
متوسط
449542
17 خرداد | 09:06
وزن: 11.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/4 اینچ
2.5
انبار تهران
15
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 15
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/4 اینچ
2.3
انبار تهران
14.5
6 متری
شاخه
متوسط
532111
17 خرداد | 09:06
وزن: 14.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1/2 اینچ
2
انبار تهران
6.2
6 متری
شاخه
متوسط
220184
17 خرداد | 09:06
وزن: 6.2
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2.3
انبار تهران
21
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 21
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
3
انبار تهران
26.7
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 26.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2
انبار تهران
22.5
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 22.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2
انبار تهران
18
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 18
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
4
انبار تهران
43
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 43
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
31.3
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 31.3
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
2
انبار تهران
22.5
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 22.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
2.8
انبار تهران
31
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 31
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
3 اینچ
5
انبار تهران
65
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 65
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
5
انبار تهران
83
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 83
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
6
انبار تهران
124
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 124
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
5
انبار تهران
102
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 102
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
5
انبار تهران
123
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 123
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
6 اینچ
6
انبار تهران
148
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 148
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
8 اینچ
6
انبار تهران
193
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 193
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
کارخانه سپنتا تهران لوله گازی و تست
سایز
ضخامت
محل بارگیری
وزن
حالت
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2.3
انبار تهران
11
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 11
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1 اینچ
2.8
انبار تهران
13.1
6 متری
شاخه
سنگین
527523
17 خرداد | 09:06
وزن: 13.1
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
19
6 متری
شاخه
سنگین
761468
17 خرداد | 09:06
وزن: 19
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.8
انبار تهران
17
6 متری
شاخه
سنگین
669725
17 خرداد | 09:06
وزن: 17
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.5
انبار تهران
15.5
6 متری
شاخه
متوسط
17 خرداد | 09:06
وزن: 15.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1/2 اینچ
2.3
انبار تهران
6.9
6 متری
شاخه
سنگین
284404
17 خرداد | 09:06
وزن: 6.9
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
2.8
انبار تهران
24.5
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 24.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3
انبار تهران
39.3
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 39.3
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.3
انبار تهران
8.7
6 متری
شاخه
سنگین
339450
17 خرداد | 09:06
وزن: 8.7
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
4
انبار تهران
64
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 64
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
3
انبار تهران
52
6 متری
شاخه
سنگین
17 خرداد | 09:06
وزن: 52
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
5 اینچ
4
انبار تهران
76.5
6 متری
شاخه
سنگین
3211010
17 خرداد | 09:06
وزن: 76.5
حالت: 6 متری
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین

لوله گازی یک سیستم لوله‌کشی است که برای انتقال گاز طبیعی، گازهای صنعتی یا گاز های دیگر از یک مبدأ به مقصد استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از جنس فولادی ساخته می‌شوند و قادر به تحمل فشار بالا و شرایط مختلف محیطی هستند.

ما در مهدفولاد به ارائه انواع لوله گازی با مشخصات و ویژگی‌های مختلف می‌پردازیم. لیست قیمت لوله گازی در این صفحه به طور کامل برای شما عزیزان ارائه شده است و شما می‌توانید برای تامین لوله‌های گازی و تست به خرید محصولات موردنیاز خود از شرکت مهدفولاد اقدام کنید.

آشنایی با لوله‌های گازی

لوله گازی به منظور انتقال گازها از منابع تولیدی مانند میادین نفت و گاز، ایستگاه‌های تقسیم و توزیع گاز، کارخانه‌ها و صنایع، به مصرف‌کنندگان نهایی مانند خانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لوله گازی شامل سیستم‌های فشار متوسط (از 2 بار تا 7 بار) و سیستم‌های فشار پایین (کمتر از 2 بار) است. همچنین، برای انتقال گازها در فواصل طولانی، ایستگاه‌های فشارگذاری و انتقال گاز (Compressor Stations) نیز در مسیر لوله‌ها قرار داده می‌شوند تا فشار گاز را بالا ببرند و انتقال مستقیم را ممکن سازند.

توجه داشته باشید که لوله گازی ممکن است به طور مشابه برای انتقال سایر مایعات مانند آب، نفت، آب‌شیرین کردن و غیره نیز استفاده شود، اما معمولاً اصطلاح "لوله گازی" به لوله‌هایی اشاره دارد که برای انتقال گاز استفاده می‌شوند.

خرید لوله گازی

کاربرد لوله های گازی

لوله‌های گازی برای انتقال گازهای طبیعی و گازهای صنعتی به منظور استفاده در صنایع و نیز تامین نیازهای خانگی و تجاری استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای لوله‌های گازی عبارتند از:

  1. تأمین نیاز انرژی خانه‌ها و سازمان‌ها: گاز طبیعی یک منبع انرژی پاک و ارزان است که برای تأمین نیازهای حرارتی و انرژی خانگی و تجاری به کار می‌رود.
  2. صنایع و کارخانجات: گاز صنعتی در صنایعی مانند فولادسازی، پتروشیمی، آلومینیوم سازی و ... به عنوان منبع انرژی و ماده اولیه استفاده می‌شود.
  3. ایستگاه‌های تقسیم و توزیع گاز: این ایستگاه‌ها برای تقسیم و توزیع گاز به مناطق مختلف شهری و روستایی و به صورت فشار متوسط و پایین به کار می‌روند.
  4. ایستگاه‌های فشارگذاری: این ایستگاه‌ها برای افزایش فشار گاز در مسیر لوله‌های گازی به کار می‌روند.
  5. انتقال گاز به منابع تولید برق: گاز طبیعی به عنوان منبع سوخت جایگزین برای نفت و زغال سنگ در برخی نیروگاه‌ها به کار می‌رود.
  6. حفاظت محیط زیست: استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی سبب کاهش آلودگی هوا می‌شود و به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

در کل، لوله‌های گازی به عنوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، نقش کلیدی در تأمین نیازهای صنعتگران دارند.

خرید لوله گازی و تست از مهدفولاد

مهدفولاد یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه تولید و عرضه محصولات فولادی است که لوله‌های گازی و تست را با بالاترین کیفیت ممکن و بهترین قیمت کف بازار به شما عرضه می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت لوله گاری، برای خرید این محصولات از شرکت مهدفولاد، با کارشناسان ما در این مجموعه تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و کسب راهنمایی‌های لازم جهت خرید این محصولات بهره‌مند شوید.

محصولات مرتبط: