استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت ورق روغنی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:03
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/4
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
48624
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47707
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47799
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47523
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47340
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47248
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47248
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47248
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
48074
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47707
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47523
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
48349
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
48349
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
48349
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
48349
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
51377
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47523
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47340
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47523
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47523
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47523
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47340
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47799
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47799
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

ورق روغنی (oily sheet) یکی از انواع ورق سرد است که ویژگی های مکانیکی، شیمیایی خاصی دارد و در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. ما در مهدفولاد به ارائه ی انواع ورق روغنی در انواع مختلف و قیمت های متفاوت می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با مشخصات و ویژگی های انواع ورق سرد روغنی و کاربرد آن در صنعت آشنا شوید. شما می توانید پس از اطلاع از انواع ویژگی ها، مشخصات و کاربردهای ورق روغنی برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در مهد فولاد تماس بگیرید و پس از آن برای خرید ورق روغنی با قیمت مقرون به صرفه از طریق فروشگاه آهن آلات مهدفولاد اقدام کنید.

شما می‌توانید در این صفحه جدید ترین قیمت ورق روغنی برند های مطرح را در انواع مختلف به همراه مشخصات فنی مشاهده کنید. قیمت به روز انواع ورق روغنی در لیست پیش رو قابل ملاحظه است. دسته بندی ارائه شده براساس کارخانه تولیدکننده می‌باشد. شما می توانید با تماس با شماره ی 02162999080 داخلی 305 از مشاوره رایگان بهره مند شده و نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایید.

ورق روغنی چیست؟

ورق روغنی نوعی از ورق های سرد و فولادی می باشد که خواص مکانیکی ویژه ای دارند و به همین دلیل در صنایع مختلفی از آن ها استفاده می شود. این ورق ها در فرآیند نورد سرد تولید می شوند و به دلیل شکل ظاهری آن به نام ورق روغنی شناخته می شود.

از جمله ویژگی های این ورق ها می توان  به سطح صاف و یکنواخت، مقاومت بالا در برابر کشش، شکل پذیری ورق و ... اشاره کرد. می توان گفت این محصول به دلیل ویژگی های خارق العاده ی خود تقریبا در بیشتر صنایع به کار برده می شود و به همین دلیل همواره مورد توجه صنعتگران و افراد مختلف قرار می گیرد.

مشخصات فنی ورق روغنی

ورق روغنی در بازار به خاطر شکل ظاهری به نما تجاری ورق سرد نیز معروف است. ورق روغنی توسط نورد سرد تولید می گردد و پس از تولید به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از زنگ زدگی روغنکاری می شود. این ورق ها پایه ساخت ورق گالوانیزه می باشند. این محصول به خاطر به دلیل ظاهر زیبا عمدتا در کارهایی که نیاز به ظاهر زیبا دارند استفاده می شود. ضخامت ورق های روغنی بین ۰.۰۳ تا ۳ میلیمتر موجود می باشد. این ورق در مصالح ساختمانی، بدنه خودرو، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه و پانل ها کاربرد دارد.

معرفی انواع ورق روغنی

ورق های روغنی در سه نوع مختلف در بازار موجود می باشند. این تفکیک بر اساس آلیاژهای به کار رفته در ورق روغنی انجام می شود. درصد کربن، سیلیسیوم، گوگرد، منگنز، فسفر، کروم و دیگر عناصر و ترکیب های به کار رفته در ورق روغنی سبب تفاوت در انواع آن می شود. همچنین قیمت ورق روغنی با توجه به نوع آن می تواند متفاوت باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع ورق روغنی مورد استفاده در صنایع آشنا شوید.

 1. ورق معمولی ST12

این نوع ورق روغنی، پرکاربردترین انواع آن است و در سازه های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. ورق های ST12 به عنوان ورق های کششی نیز شناخته می شوند؛ زیرا امکان خم کردن این ورق ها تا 45 درجه وجود دارد. تاریخ انقضای بالاتر از 18 ماه را می توان یکی از مزیت های این نوع ورق های روغنی دانست.

 1. ورق نیمه کشش ST13

موارد استفاده از این محصول در سازه های صنعتی و غیرصنعتی با پرس کاری در عمق کم می باشد. محصول ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی قابلیت خم شدن تا 90 درجه را دارد. علاوه بر آن داشتن قابلیت جوشکاری مناسب از ویژگی ها و مزایای این محصول می باشد. تاریخ انقضای ST13 حداکثر 8 ماه است.

 1. ورق فوق کشش ST14

این ورق، نوع دیگری از ورق روغنی می باشد که نسبت به سایر انواع ان از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و به همین دلیل در صنایعی همچون خودروسازی به دلیل امکان پرسکاری عمیق مورد استفاده قرار می گیرد. امکان خم شدن این محصول به طور کامل وجود دارد و تا 8 ماه تاریخ انقضا دارد.

خرید ورق روغنی

کمی بیشتر درباره ورق st12 بدانیم!

ورق st12 یکی از انواع ورق روغنی است که امروزه کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارد. این ورق روغنی جز دسته ی ورق های سرد می باشد و به وسیله ی نورد سرد تولید می شود. قیمت ورق st12 با توجه به نوسانات موجود در بازار همواره در حال تغییر می باشد. ما در سایت مهد فولاد به ارائه ی قیمت ورق st12 کارخانه های مختلف کشور می پردازیم و شما اکنون می توانید قیمت روز این محصول را مشاهده کنید و سپس به خرید آن بپردازید.

ورق st12 چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، این محصول از دسته ی ورق های روغنی می باشد که از ورق های فولادی با ضخامت بالا و به وسیله ی نورد سرد در کارخانه ها تولید می شود. ورق st12 که به آن ورق روغنی معمولی نیز گفته می شود دارای سطح صاف و براقی است که همین موضوع سبب استفاده از آن در صنایع و مصارف مختلفی می گردد.

روکش روغنی ورق st12 سبب شده است تا این محصول در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت بالایی داشته باشد و به همین دلیل در مناطق و کاربردهایی که امکان وجود رطوبت بالا وجود دارد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت ورق st12 بنا به کاربردها، ابعاد و اندازه های مختلف آن متفاوت است. در زیر برخی از کاربرهای ورق st12 را برای شما شرح داده ایم.

 1. تولید انواع تسمه؛
 2. ساخت لوله و میله های فلزی؛
 3. ساخت پانل، درب و پنجره؛
 4. تابلوسازی و قطعه سازی؛
 5. ساخت مبلمان ها و لوازم خانگی فلزی؛
 6. تولید قطعات خودرو.

ایم ورق های st12 علاوه بر کاربردهای گفته شده در اینجا، در بسیاری از مشاغل و صنایع کوچک و بزرگ نیز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.

ضخامت ورق st12

ورق های روغنی st12 در کاربردهای مختلفی به ویژه ساختمان سازی و مصارف صنعتی استفاده می شوند. این موضوع سبب شده است تا این محصول در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید و به بازار عرضه شود. این ورق روغنی در ضخامت های 0.5mm، 0.6mm، 0.7mm، 0.8mm، 0.9mm، 1mm، 1.5mm، 2mm، 2.5mm و 3 میلی متری در ایران تولید شده و قابل استفاده می باشند.

شرکت های تولید کننده ی ورق st12

ورق روغنی st12 توسط کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب و هفت الماس تولید می شود. ورق های st12 تولیدی این کارخانجات از بالاترین کیفیت برخوردار می باشند و صادرات آن به بسیار از کشورها انجام می شود. ما در مهدفولاد تمامی محصولات ورق st12 تولیدی کارخانجات بزرگ کشور را با نازل ترین قیمت به شما ارائه می کنیم و شما می توانید به خرید این محصول از هر یک از کارخانه های بزرگ کشور بپردازید.

قیمت ورق st12 به صورت لحظه ای در مهدفولاد

قیمت جهانی فولاد همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق st12 می باشد. علاوه بر آن نوسان در بازار ارز نیز میتواند بر قیمت این محصول تاثیرگذار باشد. به همین دلیل ما در شرکت مهدفولاد به ارائه ی جدیدترین قیمت روز ورق st12 برای شما پرداخته ایم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی و مشاوره و نیز خرید ورق st12 از طریق سایت مهدفولاد و با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت با کارشناسان ما تماس بگیرد.

آشنایی با ورق 2 میل روغنی

ورق 2 میل روغنی یکی از انواع ورق های روغنی می باشد که ضخامتی 2 میلی متری دارد. این ورق ها در عرض های مختلفی تولید می شوند. ما در این مطلب قصد داریم تا اطلاعاتی پیرامون این محصول با شما به اشتراک بگذاریم تا شما را با کاربردهای مختلف ورق روغنی 2 میل آشنا کنیم. شما می توانید برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر پیرامون قیمت ورق 2 میل روغنی با کارشناسان ما در شرکت مهدفولاد تماس بگیرید و پس از برخورداری از راهنمایی ها و کسب مشاوره، برای خرید این محصول اقدام کنید.

قیمت ورق روغنی 2 میل

ویژگی های ورق 2 میل روغنی چیست؟

این ورق های روغنی دارای خاصیت های بی نظیری می باشند و برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. روغن کاری این محصول سبب ایجاد خاصیت هایی منحصر به فرد برای آن می شود. در ادامه به ارائه ی چند مورد از ویژگی های ورق 2 میل روغنی می پردازیم.

 1. مقاومت بالا در برابر فشار؛
 2. ظاهر صاف، یکنواخت و صیقلی؛
 3. مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی به دلیل وجود روغن و جلوگیری از رسیدن هوا به لایه اصلی؛
 4. شکل پذیری، برس و خم شدن آسان؛
 5. استحکام بالا؛
 6. قابلیت رنگ پذیری بسیار خوب؛
 7. امکان تولید محصول باکیفیت به صورت گسترده؛
 8. قیمت مناسب با توجه به کیفیت بالا.

کاربرد ورق 2 میل روغنی

ورق های 2 میل روغنی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله کاربردهای مهم این محصولات می توان به مواردی همچون ساخت قطعات اتومبیل، تانکرها، رادیاتورها، مخازن آب، صفحات لعابی اجاق گاز و ... اشاره کرد.

ورق 2 میل روغنی در چه کارخانه هایی تولید می شود؟

این محصول یکی از پرکاربردترین انواع ورق روغنی است که در کارخانه های مختلفی در سراسر کشور در حال تولید می باشد. شما می توانید ورق 2 میل روغنی تولید شده توسط کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب، هفت الماس قزوین و ... را از سایت مهد فولاد با نازل ترین قیمت موجود در بازار خریداری کنید.

این محصول به صورت وارداتی نیز در ایران موجود می باشد و از کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، روسیه، قزاقستان، هند و ... وارد می شود.

کیفیت و اصل بودن محصول در هنگام خریداری بسیار مهم است. خرید جنس با کیفیت و اصل ممکن است کمی گران تر باشد، اما کیفیت محصولات تولیدی شما را تضمین می کند. پس در هنگام خرید حتما به این اصل مهم توجه کنید و تنها به دلیل قیمت پایین یک ارائه دهنده، به خرید محصول نپردازید.

خرید و قیمت ورق 2 میل روغنی در مهدفولاد

همانطور که گفته شد ورق 2 میل روغنی یکی از انواع ورق های روغنی است که کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. قیمت ورق 2 میل روغنی با توجه به نوسانات در بازار آهن آلات و نیز نوسان قیمت ارز دائما در حال تغییر است. ما در مهد فولاد به ارائه ی قیمت روز ورق 2 میل روغنی به شما می پردازیم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی جهت خرید و یا خرید این محصول در روزهای کاری هفته با کارشناسان ما در تماس باشید.

ورق روغنی قیمت

بررسی عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی

ورق روغنی نوعی ورق فولادی است که در کاربردهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی قیمت ورق روغنی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نرخ تورم: نرخ تورم به عنوان یک عامل مهم در تعیین قیمت ورق روغنی مطرح است. زیرا این نرخ تورم می‌تواند بر روی هزینه های تولید، حمل‌و‌نقل و توزیع تأثیر بگذارد.
 2. میزان عرضه و تقاضا در بازار داخلی و جهانی: میزان تقاضا و عرضه ورق روغنی می‌تواند بر قیمت ورق روغنی در بازار بسیار تاثیرگذار باشد و این موضوع به بازار معادلات اقتصادی و تصمیمات تولیدکنندگان و خریداران برمی‌گردد.
 3. نرخ ارز: قیمت ورق روغنی به صورت مستقیم با نرخ ارز در ارتباط است. در صورتی که نرخ ارز بالا باشد، قیمت ورق روغنی نیز بالا می‌رود و برعکس.
 4. قیمت مواد اولیه: برای تولید ورق روغنی از مواد اولیه فلزی از جمله فولاد استفاده می‌شود. قیمت این مواد اولیه مانند فلزات و آلیاژها نیز بر قیمت ورق روغنی تأثیرگذار است.
 5. هزینه حمل‌ونقل: هزینه حمل‌ونقل نیز می‌تواند بر قیمت ورق روغنی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هزینه حمل‌و‌نقل ممکن است برای ورق روغنی از کشورهای دیگر بسیار بالا باشد که می‌تواند قیمت آن را افزایش دهد.

با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که عوامل مختلفی بر قیمت ورق روغنی تأثیر می‌گذارند و به همین دلیل قیمت این محصول به طور دائم در حال تغییر و نوسان است.

قیمت ورق روغنی در مهدفولاد

همانطور که گفته شد، عوامل مختلفی در قیمت گذاری ورق های روغنی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، اصل بودن محصول و کیفیت کارخانه سازنده می باشد. شرکت مهد فولاد با ارائه ی بهترین انواع ورق روغنی و عرضه ی مرغوب ترین و باکیفیت ترین ورق های روغنی بدون واسطه به شما عزیزان، امکان خرید ورق روغنی با نازل ترین قیمت را برای شما فراهم نموده است. شما می توانید پس از مشاهده ی لیست قیمت ورق روغنی در این صفحه، به صورت 24 ساعته برای کسب مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در مهد فولاد تماس بگیرید.

فرآیند خرید ورق روغنی از مهد فولاد

تیم فروش مهدفولاد همواره در تلاش است تا با ارائه راهنمایی و مشاوره، سوالات و ابهامات مشتریان عزیز را برطرف نماید. پس از تماس با تیم فروش مهد فولاد و دریافت مشاوره و جزئیات، یک پیش فاکتور برای مشتری ارسال خواهد شد. پس از واریز وجه توسط مشتری، ارسال بار صورت می‌گیرد.

در مجموعه مهد فولاد، ورق روغنی در بهترین آلیاژ و برترین کیفیت بازار در انواع ضخامت و ابعاد از درب کارخانه یا بنگاه بدون واسطه با قیمت های رقابتی عرضه می شود. برای آگاهی از قیمت روز ورق روغنی همچنین دریافت مشاوره رایگان خرید با شماره 02162999080 تماس بگیرید.

سوالات متداول
تفاوت ورق رنگی با ورق شیروانی چیست؟

ورق شیروانی همان ورق رنگی است که به صورت کرکره سینوسی، ذوزنقه و ... فرمینگ می‌شود. برای اطلاع از قیمت ورق شیروانی با شماره ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 300 تماس بگیرید.

محل بارگیری ورق‌ها کجاست؟

ورق‌ها مستقیما از درب کارخانه‌ها و انبار تهران بارگیری می‌شوند.

چه مدت طول می‌کشد تا کالایی که سفارش داده‌ام به دستم برسد؟

بعد از ثبت سفارش، کالا در اسرع وقت ارسال می‌گردد.