استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت ورق روغنی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق روغنی
فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
41377
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40643
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40092
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد غرب آسیا

قیمت ورق روغنی
فولاد غرب آسیا

ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37890
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38991
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39267
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38624
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38533
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38074
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37890
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38533
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39083
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38624
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
هفت الماس قزوین

قیمت ورق روغنی
هفت الماس قزوین

ضخامت
عرض
استاندارد
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/4
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38257
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38349
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38074
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36789
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38166
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37523
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37523
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38349
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
ST12
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38441
15 آذر | 12:31
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

ورق روغنی (oily sheet) یکی از انواع ورق سرد است که ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی خاصی دارد و در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در مهدفولاد به ارائه انواع ورق روغنی در انواع مختلف و قیمت‌های متفاوت می‌پردازیم. شما می‌توانید پس از مطالعه این مقاله برای مشاهده قیمت ورق روغنی هفت الماس، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه و قیمت ورق روغنی فولاد غرب به لیست بالای صفحه مراجعه کنید و ورق روغنی موردنیاز خود با مشخصات لازم را خریداری کنید.

در ادامه با ما همراه باشید تا با مشخصات و ویژگی‌های انواع ورق سرد روغنی و کاربرد آن در صنعت آشنا شوید. شما می‌توانید پس از اطلاع از انواع ویژگی‌ها، مشخصات و کاربردهای ورق روغنی و مشاهده لیست قیمت ورق st12 و قیمت ورق 2 میل روغنی، برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما در مهدفولاد تماس بگیرید و پس از آن برای خرید ورق روغنی با قیمت مقرون‌به‌صرفه از طریق فروشگاه آهن آلات مهدفولاد اقدام کنید.

شما می‌توانید در این صفحه جدیدترین قیمت ورق روغنی برندهای مطرح را در انواع مختلف به همراه مشخصات فنی مشاهده کنید. قیمت به‌روز انواع ورق روغنی در لیست پیش‌رو قابل ملاحظه است. دسته‌بندی ارائه شده براساس کارخانه تولیدکننده است. شما می‌توانید با تماس با شماره 02162999080 داخلی 305 از مشاوره رایگان بهره‌مند شده و نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایید.

ورق روغنی چیست؟

ورق روغنی نوعی از ورق‌های سرد و فولادی است که خواص مکانیکی ویژه‌ای دارند و به همین دلیل در صنایع مختلفی از آن‌ها استفاده می‌شود. این ورق‌ها در فرآیند نورد سرد تولید می‌شوند و به دلیل شکل ظاهری آن به نام ورق روغنی شناخته می‌شوند.

از جمله ویژگی‌های این ورق‌ها می‌توان به سطح صاف و یکنواخت، مقاومت بالا در برابر کشش، شکل‌پذیری ورق و ... اشاره کرد. می‌توان گفت این محصول به دلیل ویژگی‌های خارق‌العاده خود تقریبا در بیشتر صنایع به کار برده می‌شود و به همین دلیل همواره مورد توجه صنعتگران و افراد مختلف قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی ورق روغنی

فروش ورق روغنی

شرکت مهدفولاد، یکی از بهترین شرکت‌ها در زمینه فروش انواع ورق‌های روغنی در ایران است که این ورق‌ها را با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت به مشتریان ارائه می‌کند. ورق‌هایی که این شرکت به فروش می‌رساند بر اساس جدیدترین استانداردهای روز دنیا تولید شده‌اند و تمامی تست‌های سلامت و ایمنی را گذرانده‌اند. این شرکت ورق‌‌های سرد روغنی تولید شده در کارخانه‌های مختلف داخلی از جمله فولاد غرب آسیا، فولاد مبارکه اصفهان و هفت الماس قزوین را به فروش می‌رساند.

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق‌ روغنی به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت فولاد در بازار جهانی، ضخامت و ابعاد ورق موردنظر، استانداردهای به کار رفته، کارخانه سازنده و بسیاری دیگر از عوامل بستگی دارد. این مسئله در لیست قیمت ارائه شده در ابتدای صفحه بسیار واضح و قابل مشاهده است. هر چه ضخامت ورق روغنی یا ابعاد آن افزایش پیدا کند، میزان فولاد به کار رفته در آن نیز بیشتر می‌شود و همین موضوع سبب افزایش قیمت ورق روغنی می‌شود.

راهنمای خرید ورق روغنی

اگر قصد خرید هر یک از انواع ورق‌های روغنی را دارید، باید پیش از آن به مطالعه راهنمای خرید روق روغنی بپردازید. برای این کار شما باید با انواع و ابعاد مختلف ورق‌های روغنی و مشخصات دقیق آن‌ها مطلع شوید که در ادامه این مطلب به بررسی دقیق هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

شما باید برای خرید محصول موردنظر خود، کاربرد دقیق آن را مشخص کنید و بر اساس آن، محصولی متناسب با نیاز و ویژگی‌های موردنظر خریداری کنید. برای این کار می‌توانید از کمک متخصصان ما در مهدفولاد نیز بهره‌مند شوید.

نکات مهم هنگام خرید ورق روغنی

 • در هنگام خرید به کیفیت بالای ورق فولادی توجه داشته باشید؛ زیرا عدم برخورداری از کیفیت مناسب می‌تواند سبب خرابی زودهنگام ورق شود.
 • ورق خریداری شده باید بر اساس جدیدترین استانداردهای روز دنیا تولید شده باشد.
 • توجه به ضخامت و ابعاد ورق در هنگام خرید این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است و شما باید به سراغ خرید ورق‌هایی با ضخامت مناسب برای کاربرد موردنظر خود بروید.
 • در هنگام خرید این محصول به مشخصات روی آن به ویژه تاریخ انقضای ورق روغنی توجه کنید.

مراحل تولید ورق روغنی

ورق‌های روغنی در چهار مرحله اصلی در کارخانه تولید می‌شوند. این مراحل به شرح زیر است:

 1. اسید شویی: در این مرحله، ورق سیاه به وسیله اسید شسته می‌شود تا تمام آلودگی‌های موجود بر روی سطح آن از بین برود.
 2. نوردکاری: در مرحله بعد، عملیات نورد سرد بر روی ورق انجام می‌شود. ورق روغنی به دلیل این عملیات با نام ورق سرد نیز در بازار شناخته می‌شود. در این مرحله ورق با عبور از بین غلطک‌ها، دچار فشار و کشش می‌شود؛ که این عمل سبب کاهش ضخامت ورق، ایجاد مقاومت بالا و سطح یکنواخت بر روی ورق می‌شود.
 3. آنیل کاری: ورق تولید شده در مرحله قبل به وسیله روغن پوشانده شده وپس از آن گرمادهی می‌شود. این کار سبب می‌شد تا ورق قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشد.
 4. پرداخت یا تمپررولینگ: در انتها برای ایجاد سطحی صیقلی و صاف، ورق روغنی مجددا تحت فرآیند نورد سرد با دمای بسیار پایین قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های ورق روغنی

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا ورق‌های روغنی تا این اندازه مورد توجه صاحبان صنایع هستند و به چه دلیل در کاربردهای مختلف صنعتی و غیرصنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ دلیل این موضوع ویژگی‌های بی‌نظیر و جالب توجه این نوع ورق‌ها هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استحکام کششی بالا
 • روش تولید آسان
 • استحکام بالا در برابر فشار
 • قیمت مقرون به صرفه
 • پوشش یکنواخت

قیمت ورق 2 میل روغنی

ورق ۲ میل روغنی به نوعی از ورق فولادی روغنی یا سرد گفته می‌شود که دارای ضخامت دو میلی‌متر است. قیمت ورق‌های فولادی با توجه به ضخامت آن‌ها در حال تغییر می‌باشد و ورق ۲ میل روغنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ورق‌های روغنی با ضخامت ۲ میلی‌متری دارای کاربرد بسیار زیادی در صنعت هستند و به همین دلیل اطلاع از قیمت آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در لیست بالا ما به ارائه قیمت انواع ورق‌های روغنی برای شما پرداخته‌ایم و شما می‌توانید در جدول فوق، قیمت ورق‌هایی با ضخامت ۲ میلی‌متر را نیز مشاهده کنید.

خرید ورق 2 میل روغنی

اکنون که از قیمت ورق ۲ میل روغنی مطلع شدید، وقت آن است که به سراغ خرید این محصول با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت از شرکت مهدفولاد بروید. برای این کار می‌توانید با کارشناسان ما در مجموعه مهدفولاد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصان این مجموعه بهره‌مند شوید. شما می‌توانید با کسب راهنمایی‌های لازم، ورق روغنی ۲ میل موردنیاز خود را سفارش دهید و آن را در هر نقطه از ایران تحویل بگیرید.

مشخصات فنی ورق روغنی

ورق روغنی در بازار به خاطر شکل ظاهری به نام تجاری ورق سرد نیز معروف است. ورق روغنی توسط نورد سرد تولید می‌گردد و پس از تولید به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از زنگ‌زدگی روغنکاری می‌شود. این ورق‌ها پایه ساخت ورق گالوانیزه هستند. این محصول به دلیل سطح صاف و صیقلی عمدتا در کاربردهایی که نیاز به ظاهر زیبا دارند استفاده می‌شود. ضخامت ورق‌های روغنی بین ۰.۰۳ تا ۳ میلی‌متر است. این ورق در مصالح ساختمانی، بدنه خودرو، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه و پانل‌ها کاربرد دارد.

معرفی انواع ورق روغنی

ورق‌های روغنی در سه نوع مختلف در بازار موجود هستند. این تفکیک بر اساس آلیاژهای به کار رفته در ورق روغنی انجام می‌شود. درصد کربن، سیلیسیوم، گوگرد، منگنز، فسفر، کروم و دیگر عناصر و ترکیب‌های به کار رفته در ورق روغنی سبب تفاوت در انواع آن می‌شود. همچنین قیمت ورق روغنی با توجه به نوع آن می‌تواند متفاوت باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع ورق روغنی مورد استفاده در صنایع آشنا شوید.

 1. ورق معمولی ST12

این نوع ورق روغنی، پرکاربردترین انواع آن است و در سازه‌های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق‌های ST12 به عنوان ورق‌های کششی نیز شناخته می‌شوند؛ زیرا امکان خم کردن این ورق‌ها تا 45 درجه وجود دارد. تاریخ انقضای بالاتر از 18 ماه را می‌توان یکی از مزیت‌های این نوع ورق‌های روغنی دانست.

 1. ورق نیمه کشش ST13

موارد استفاده از این محصول در سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی با پرس‌کاری در عمق کم است. این ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی قابلیت خم شدن تا 90 درجه را دارد. علاوه بر آن داشتن قابلیت جوشکاری مناسب از ویژگی‌ها و مزایای این محصول است. تاریخ انقضای ST13 حداکثر 8 ماه است.

 1. ورق فوق کشش ST14

این ورق، نوع دیگری از ورق روغنی است که نسبت به سایر انواع آن از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است و به همین دلیل در صنایعی همچون خودروسازی به دلیل امکان پرسکاری عمیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان خم شدن این محصول به طور کامل وجود دارد و تا 8 ماه تاریخ انقضا دارد.

نوع ورق توضیحات
ST12 ST12 به یک ورق فولادی کم کربن نورد سرد با شکل‌پذیری عالی اشاره دارد. اغلب در کاربردهایی که نیاز به کشیدن یا خم شدن عمیق دارند، مانند اجزای خودرو، لوازم خانگی و مبلمان استفاده می‌شود. ST12 سطح نسبتاً صافی دارد و به دلیل ظاهر باکیفیت خود شناخته شده است.
ST13 ST13 یکی دیگر از ورق‌های فولادی کم کربن نورد سرد است که از نظر شکل‌پذیری و کاربرد مشابه ST12 است. دارای خواص کشش عمیق خوبی است و معمولاً در فرآیندهای تولیدی که شامل شکل‌دهی پیچیده است، مانند قطعات خودرو، درام‌ها و ظروف استفاده می‌شود. ST13 به طور کلی سطحی کمی زبرتر در مقایسه با ST12 دارد.
ST14 ST14 یک ورق فولادی کم کربن نورد سرد است که حتی شکل‌پذیری بهتری نسبت به ST12 و ST13 دارد. اغلب برای کاربردهایی که نیاز به کشش عمیق یا خمش پیچیده دارند، مانند پانل‌ها، کابینت‌ها و محفظه‌های الکتریکی انتخاب می‌شود. ST14 معمولاً سطح صافی و دقت ابعادی عالی را در محصول نهایی ارائه می‌دهد.

خرید ورق روغنی

قیمت ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی در ایران است. قیمت ورق روغنی هفت الماس با وجود کیفیت بالا و بی‌نظیر بسیار مناسب است و شما می‌توانید خرید ورق روغنی هفت الماس را بدون واسطه و با خیال راحت از طریق شرکت مهدفولاد انجام دهید. همچنین شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و برخورداری از راهنمای خرید ورق روغنی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

آشنایی با ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی، نوعی ورق فولادی است که مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی دارد. این ورق‌ها از فولاد با ضخامت کمتری تولید می‌شوند و عمدتاً برای صنایع خودروسازی، ساختمان‌سازی و تولید قطعات فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق‌های روغنی فولادی معمولاً در اندازه های مختلف و با ضخامت‌های مختلف در دسترس هستند و می‌توانند به سادگی با برش دادن و شکل دادن به اندازه و شکل مورد نیاز، برای استفاده در پروژه‌های مختلف استفاده شوند.

قیمت ورق روغنی هفت الماس بسیار مناسب است و این شرکت به ارائه ورق روغنی بر اساس جدیدترین استانداردهای روز دنیا می‌پردازد.

معرفی شرکت هفت الماس قزوین

شرکت هفت الماس قزوین، یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکت‌های تولید فولاد در ایران است که در شهرستان آبیک در استان قزوین واقع شده است. این شرکت در سال ۱۳۶۸ تاسیس شده و با تولید انواع فولادهای ساختمانی، ضد زنگ، پیشرفته و غیره، از ابتدای فعالیت خود توانسته است به یکی از معتبرترین برندهای فولادی در ایران تبدیل شود. شرکت هفت الماس قزوین با داشتن فناوری و تجهیزات پیشرفته، بازارهای گسترده در داخل و خارج از کشور را خدمت‌رسانی می‌کند و برای ایجاد توسعه پایدار و رشد اقتصادی، همواره در حال بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود است.

خرید ورق روغنی هفت الماس

کاربرد ورق روغنی هفت الماس در صنایع مختلف

ورق روغنی هفت الماس به دلیل ویژگی‌های ضد‌خوردگی و ضد‌زنگی که دارد، در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای ورق روغنی تولید شده در شرکت هفت الماس قزوین به شرح زیر است.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع خودروسازی

ورق روغنی در خطوط تولید خودرو استفاده می‌شود؛ زیرا این قطعات نیاز به مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی دارند. از جمله کاربردهای ورق روغنی هفت الماس در خودروسازی می‌توان به ساخت بدنه خودروها، ساخت قطعات و تجهیزات و ساخت قطعات درونی موتور اشاره کرد.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع دریایی

ورق روغنی به دلیل مقاومت بالای خود در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، در تولید قطعات کشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع غذایی

ورق روغنی به عنوان بسته‌بندی در بسیاری از محصولات غذایی، تهیه و تولید سینی‌های فلزی و تولید ظروف شیرینی‌پزی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع الکترونیک

ورق روغنی در تولید قطعات الکترونیکی، تولید و تهیه بدنه و قطعات خارجی دستگاه‌های الکترونیکی و  تولید اتصالات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا این قطعات نیاز به حفاظت بیشتری در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی دارند.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع ساختمانی

ورق روغنی به عنوان یکی از مواد ساختمانی در تولید سقف‌ها، دیوارپوش‌ها و پوشش‌های داخلی و خارجی ساختمان‌ها، ساخت بالکن و پله‌های فلزی و ساخت درب‌های فلزی استفاده می‌شود.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع نفت و گاز

ورق روغنی در تولید و نگهداری لوله‌ها و تجهیزات نفت و گاز به کار می‌رود؛ زیرا این تجهیزات از جمله تجهیزات نفتی، گازی و تجهیزات حفاری در معرض خوردگی و زنگ‌زدگی هستند.

 • ورق روغنی هفت الماس در صنایع پتروشیمی

ورق روغنی در تولید تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات انتقال مواد شیمیایی، تجهیزات تصفیه آب و تجهیزات تولید مواد شیمیایی که با مواد شیمیایی در تماس هستند، به عنوان یک پوشش محافظ استفاده می‌شود.

قیمت ورق روغنی هفت الماس

عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی هفت الماس

قیمت ورق روغنی شرکت هفت الماس به صورت روزانه در حال نوسان و تغییر است. این مسئله به دلیل تغییر در عوامل موثر بر قیمت آن است که از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • میزان عرضه و تقاضا

همانطور که در بازارهای دیگر، تقاضا و عرضه تأثیر زیادی در قیمت کالا دارند، در بازار ورق روغنی هفت الماس نیز این قاعده را دنبال می‌کند. اگر تقاضا برای این محصول بالا باشد ولی عرضه کم باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد.

 • تأثیر قیمت نفت

به عنوان یک محصول نفتی، قیمت ورق روغنی هفت الماس نیز تحت تأثیر قیمت نفت قرار می‌گیرد. اگر قیمت نفت بالا باشد، قیمت ورق روغنی هفت الماس نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

 • نرخ ارز

ورق روغنی هفت الماس یک کالای صادراتی است و برای صادرات آن به کشورهای دیگر به نرخ ارزی معین پرداخت می‌شود. در نتیجه، قیمت ورق روغنی هفت الماس نیز تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، قیمت ورق روغنی هفت الماس نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

ورق روغنی شرکت فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه نوعی ورق فولادی تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه است که با روش روغن‌کاری پوشیده می‌شود. روغن‌کاری به منظور جلوگیری از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی سطح ورق، به کار می‌رود و در نتیجه ورق‌ها به دلیل داشتن لایه روغنی بر روی سطح خود، در مقابل خوردگی و زنگ‌زدگی مقاومت بیشتری دارند.

این ورق‌ها به طور معمول در تولید انواع قطعات صنعتی در صنایع خودروسازی، ساختمانی، لوله‌سازی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورق روغنی کارخانه فولاد مبارکه جز بهترین و مرغوب‌ترین انواع ورق روغنی در صنعت است که بر اساس جدیدترین استانداردهای روز دنیا تولید می‌شوند. به همین دلیل این ورق‌ها دارای کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف هستند.

کاربرد ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه با توجه به کیفیت بالای آن بسیار مناسب است. به همین دلیل از این ورق در کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود.

این ورق به دلیل خواص ضد زنگ و مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، این ورق‌ها در صنایع خودروسازی برای تولید قطعات خودرو و در صنایع ساختمانی برای ساخت سازه‌های فلزی و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین، ورق‌های روغنی به دلیل قابلیت انعطاف و خواص ضد خوردگی خود، در صنایع بسته‌بندی و تولید ظروف غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی، کاربردهای ورق روغنی بسیار گسترده است و در بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی مزایای ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه با توجه به مزایای بیشمار آن بسیار مناسب است. این ورق دارای مزایای متعددی است که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

ورق روغنی فولاد مبارکه با روغن مخصوص پوشش داده می‌شود که مانع از ورود رطوبت و هوا به سطح فولاد شده و در نتیجه مقاومت آن در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی افزایش می‌یابد.

 • ضریب اصطکاک کم

به دلیل پوشش روغنی، سطح ورق روغنی فولاد مبارکه دارای ضریب اصطکاک کمتری نسبت به فولادهای دیگر است که به کاهش سایش بین قطعات در صنایعی همچون خودروسازی کمک می‌کند.

 • انعطاف‌پذیری بالا

ورق روغنی فولاد مبارکه به دلیل ضریب اصطکاک کم و پوشش روغنی، دارای انعطاف‌پذیری بیشتری است و برای تولید قطعات خودرویی و سایر قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • زیبایی و ظاهر مناسب

ورق‌های روغنی فولاد مبارکه به دلیل پوشش‌دهی به وسیله روغن دارای ظاهر مناسبی هستند و در تولید محصولاتی مانند درب و پنجره، سقف، و ظروف غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی، ورق روغنی فولاد مبارکه دارای مزایای بسیاری است که آن را به یکی از محبوب‌ترین ورق های فولادی برای صنایع مختلف تبدیل می‌کند.

عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. در زیر به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم:

 1. نرخ تورم: با افزایش نرخ تورم، قیمت همه کالاها از جمله قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه افزایش می‌یابد.
 2. عرضه و تقاضا: اگر تقاضا برای ورق روغنی فولاد مبارکه بالا رود و عرضه آن کم باشد، قیمت این محصول افزایش می‌باشد. همچنین اگر میزان عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت ورق این محصول کاهش پیدا می‌کند.
 3. قیمت مواد اولیه: ورق روغنی فولاد مبارکه از مواد اولیه فولاد تولید می‌شود. بنابراین، هرگونه تغییر در قیمت مواد اولیه مانند آهن، فولاد، ذوب‌کن و... می‌تواند قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه را تحت تأثیر قرار دهد.
 4. نرخ ارز: ورق روغنی فولاد مبارکه در بسیاری از موارد برای صادرات به کشورهای دیگر به کار می‌رود. در نتیجه، نرخ ارز نیز می‌تواند بر قیمت آن تأثیرگذار باشد.
 5. شرایط بازار جهانی: شرایط بازار جهانی می‌تواند تأثیر بسزایی بر قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه داشته باشد. به عنوان مثال، در صورتی که درتولید فولاد در جهان کاهش پیدا کند، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه افزایش خواهد یافت.

عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی فولاد غرب یک نوع ورق فولادی است که پوششی از روغن بر روی سطح آن قرار دارد. این پوشش سبب محافظت ورق در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی می‌شود. این ورق‌ها به‌طور عمده در صنایع ساختمانی، خودروسازی، حمل و نقل و صنایع سنگین استفاده می‌شوند.

ورق روغنی تولید شده در شرکت فولاد غرب دارای خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بسیار عالی است. ضخامت این ورق‌ها معمولاً در محدوده ۱ تا ۲۰ میلیمتر است و بسته به کاربردهای مختلف، به صورت رول یا برش شده در ابعاد موردنظر به فروش می‌رسند.

از جمله مهم‌ترین کاربردهای ورق روغنی فولاد غرب می‌توان به ساخت و نصب بدنه کامیون‌ها، وسایل نقلیه‌ی سنگین، ساختمان‌های صنعتی و کشاورزی و برخی قطعات مکانیکی اشاره کرد.

آشنایی با کارخانه فولاد غرب آسیا

کارخانه فولاد غرب آسیا یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کارخانه‌های فولادسازی در ایران و غرب آسیا است. این کارخانه در شهر قم قرار دارد.

کارخانه فولاد غرب آسیا در سال ۱۳83 به بهره‌برداری رسید و با داشتن تکنولوژی مدرن و تجهیزات پیشرفته، امروزه به عنوان یکی از برترین کارخانه‌های فولاد در ایران شناخته می‌شود و به تولید انواع فولاد از جمله ورق روغنی فولاد غرب می‌پردازد. ظرفیت سالانه تولید این کارخانه در حدود 550 هزار تن است و ورق‌های روغنی تولید شده در این کارخانه دارای ضخامت بین 0.18 تا 3 میلی‌متر هستند.

از ویژگی‌های مهم کارخانه فولاد غرب آسیا، تولید فولاد با کیفیت بالا، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و توسعه صنعت فولادسازی در ایران است. همچنین، این کارخانه با داشتن استانداردهای بین‌المللی و تلاش برای بهبود کیفیت محصولات، به تولید محصولات فولادی با بالاترین کیفیت موجود می‌پردازد.

قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا نسبت به کیفیت آن بسیار مناسب است و به همین دلیل میزان عرضه و تقاضای بسیار بالایی در کشور دارد.

قیمت ورق روغنی

بررسی کاربردهای مختلف ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی فولاد غرب یکی از محصولاتی است که در کارخانه فولاد غرب آسیا تولید می‌شود. این ورق با دارا بودن کیفیت بالا و قیمت مناسب در بسیاری از صنایع مهم کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق روغنی فولاد غرب به دلیل ویژگی‌های مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و... در تولید و ساخت قفسه‌ها و پانل‌ها، تولید قطعات خودرو و بدنه، تولید لوازم خانگی همچون یخچال، ماشین لباسشویی و ساخت نما ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا

قیمت ورق روغنی فولاد غرب، همانند دیگر محصولات فولادی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل عبارتند از:

 1. قیمت فولاد: هر چه قیمت فلزاتی که برای تولید ورق روغنی استفاده می‌شوند افزایش پیدا کند، قیمت ورق روغنی نیز افزایش خواهد یافت.
 2. میزان تقاضای بازار: هر چه تقاضای بازار برای ورق روغنی بیشتر شود، قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت.
 3. رقابت با سایر تولیدکنندگان: رقابت با سایر تولیدکنندگان در بازار، می‌تواند قیمت ورق روغنی را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت وجود رقابت شدید، تولیدکنندگان ممکن است برای حفظ سهم بازار، قیمت خود را پایین بیاورند.
 4. قیمت ارز: چون بسیاری از فلزات و مواد اولیه برای تولید ورق روغنی از خارج از کشور وارد می‌شوند، تغییرات ارزش ارز نیز می‌تواند بر قیمت ورق روغنی تأثیر گذار باشد.
 5. شرایط بازار جهانی: ورق روغنی یکی از محصولاتی است که به صورت جهانی معامله می‌شود. شرایط بازار جهانی، از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های صادرات و تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند بر قیمت ورق روغنی تأثیر گذار باشد.

با توجه به این عوامل، قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا نیز می‌تواند در بازار به‌طور متفاوتی تحت تأثیر قرار گیرد.

قیمت ورق روغنی کارخانه فولاد غرب آسیا

کمی بیشتر درباره ورق st12 بدانیم!

ورق st12 یکی از انواع ورق روغنی است که امروزه کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارد. این ورق روغنی جز دسته ورق‌های سرد است و به وسیله نورد سرد تولید می‌شود. قیمت ورق st12 با توجه به نوسانات موجود در بازار همواره در حال تغییر است. ما در سایت مهد فولاد به ارائه قیمت ورق st12 کارخانه‌های مختلف کشور می‌پردازیم و شما اکنون می‌توانید قیمت روز این محصول را مشاهده کنید و سپس به خرید آن بپردازید.

ورق st12 چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، این محصول از دسته ورق‌های روغنی است که از ورق‌های فولادی با ضخامت بالا و به وسیله نورد سرد در کارخانه‌ها تولید می‌شود. ورق st12 که به آن ورق روغنی معمولی نیز گفته می‌شود دارای سطح صاف و براقی است که همین موضوع سبب استفاده از آن در صنایع و مصارف مختلفی می‌گردد.

روکش روغنی ورق st12 سبب شده است تا این محصول در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاومت بالایی داشته باشد و به همین دلیل در مناطق و کاربردهایی که رطوبت بالایی وجود دارد بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق st12 بنا به کاربردها، ابعاد و اندازه‌های مختلف آن متفاوت است. در زیر برخی از کاربرهای ورق st12 را برای شما شرح داده‌ایم.

 • تولید انواع تسمه

تسمه‌های فلزی با استفاده از ورق روغنی می‌توانند به شکل رول شده تولید شوند که در مصارف صنعتی و ساختمانی بسیار متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از کاربردهای تسمه‌های فلزی شامل تسمه‌های راه رول‌، تسمه‌های خنک کننده، تسمه‌های تقویتی بتن، تسمه‌های خودروسازی، تسمه‌های بسته‌بندی و همچنین تسمه‌های استفاده شده در صنایع نفت و گاز است.
استفاده از ورق روغنی در تولید تسمه‌های فلزی، علاوه بر بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی محصول، باعث کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌شود. همچنین به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، تسمه‌های فلزی تولید شده با ورق روغنی دارای عمر مفید بیشتری هستند.

 • ساخت لوله و میله‌های فلزی

استفاده از ورق روغنی در ساخت لوله و میله‌های فلزی، به دلیل مزایایی همچون مقاومت در برابر خوردگی، سهولت در فرآیند تولید، اصطکاک پایین، بهبود ظاهر نهایی محصول و ... بسیار مفید است.

 • ساخت پانل، درب و پنجره

در صنعت ساختمان، پانل‌های ورقی با استفاده از ورق روغنی تولید می‌شوند که علاوه بر داشتن ظاهری زیبا، مقاومت بالایی در برابر شرایط جوی و اجزای آلاینده دارند. این پانل‌ها در ساختمان‌ها به عنوان نمای خارجی، درب‌های گاراژ و انبار، اتاق هوا و دیوارهای داخلی استفاده می‌شوند.
در صنعت تولید درب و پنجره، ورق روغنی نیز برای ساخت بعضی از قطعات این محصولات استفاده می‌شود. به عنوان مثال، پوششی که بر روی فریم‌های درب‌ها و پنجره‌ها قرار می‌گیرد، می‌تواند از ورق روغنی تهیه شود. این پوشش برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی در شرایط آب و هوایی مختلف، بسیار مقاوم است و به دلیل قابلیت پذیرش رنگ، برای تزیین و زیباسازی درب و پنجره نیز استفاده می‌شود.
به طور کلی، استفاده از ورق روغنی در ساخت پانل، درب و پنجره، بهبود مقاومت و زیبایی محصولات را به دنبال دارد و می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید نیز کمک کند.

 • تابلوسازی و قطعه سازی

ورق روغنی معمولاً برای ساخت تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمایی و تابلوهای نمایشی استفاده می‌شود. ورق روغنی همچنین برای ساخت قطعات فلزی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق به عنوان مواد اولیه در تولید قطعات خودرو، تجهیزات صنعتی، قطعات الکترونیکی و قطعات ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوشش روغنی بر روی ورق، از رطوبت و خوردگی جلوگیری می‌کند و قابلیت پرداخت و رنگ‌آمیزی را نیز دارد.

 • ساخت مبلمان‌ها و لوازم خانگی فلزی
 • تولید قطعات خودرو

ورق‌های st12 علاوه بر کاربردهای گفته شده در اینجا، در بسیاری از مشاغل و صنایع کوچک و بزرگ نیز به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت ورق روغنی

ضخامت ورق st12

ورق‌های روغنی st12 در کاربردهای مختلفی به ویژه ساختمان‌سازی و مصارف صنعتی استفاده می‌شوند. این موضوع سبب شده است تا این محصول در ابعاد و ضخامت‌های مختلفی تولید و به بازار عرضه شود. این ورق روغنی در ضخامت‌های 0.5mm، 0.6mm، 0.7mm، 0.8mm، 0.9mm، 1mm، 1.5mm، 2mm، 2.5mm و 3 میلی‌متری در ایران تولید شده و قابل استفاده است.

جدول وزن ورق روغنی

-

طول (میلی‌متر)

عرض (میلی‌متر)

ضخامت (میلی‌متر)

وزن (کیلوگرم)

1

2000

1000

0.5

8

2

2500

1250

0.5

12.5

3

2000

1000

0.6

9.6

4

2500

1250

0.6

15

5

2000

1000

0.7

11.2

6

2500

1250

0.7

17.5

7

2000

1000

0.8

12.8

8

2500

1250

0.8

20

9

2000

1000

0.9

14.4

10

2500

1250

0.9

22.5

11

2000

1000

1

16

12

2500

1250

1

25

13

2000

1000

1.25

20

14

2500

1250

1.25

31.25

15

2000

1000

1.5

24

16

2500

1250

1.5

37.5

17

2000

1000

2

32

18

2500

1250

2

50

19

2000

1000

2.5

40

20

2500

1250

2.5

62.5

شرکت‌های تولید کننده ورق st12

ورق روغنی st12 توسط کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب و هفت الماس تولید می‌شود. ورق‌های st12 تولیدی این کارخانجات از بالاترین کیفیت برخوردار هستند و صادرات آن به بسیار از کشورها انجام می‌شود. ما در مهدفولاد تمامی محصولات ورق st12 تولیدی کارخانجات بزرگ کشور را با نازل‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنیم و شما می‌توانید به خرید این محصول از هر یک از کارخانه‌های بزرگ کشور بپردازید.

قیمت ورق st12 به صورت لحظه‌ای در مهدفولاد

قیمت جهانی فولاد همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت ورق st12 است. علاوه بر آن نوسان در بازار ارز نیز می‌تواند بر قیمت این محصول تاثیرگذار باشد. به همین دلیل ما در شرکت مهدفولاد به ارائه جدیدترین قیمت روز ورق st12 برای شما پرداخته‌ایم. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی و مشاوره و نیز خرید ورق st12 از طریق سایت مهدفولاد و با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت با کارشناسان ما تماس بگیرد.

آشنایی با ورق 2 میل روغنی

ورق 2 میل روغنی یکی از انواع ورق‌های روغنی است که ضخامتی 2 میلی‌متری دارد. این ورق‌ها در عرض‌های مختلفی تولید می‌شوند. ما در ادامه این مطلب قصد داریم تا اطلاعاتی پیرامون این محصول با شما به اشتراک بگذاریم تا شما را با کاربردهای مختلف ورق روغنی 2 میل آشنا کنیم. شما می‌توانید برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر پیرامون قیمت ورق 2 میل روغنی با کارشناسان ما در شرکت مهدفولاد تماس بگیرید و پس از برخورداری از راهنمایی ها و کسب مشاوره، برای خرید این محصول اقدام کنید.

قیمت ورق روغنی 2 میل

ویژگی‌های ورق 2 میل روغنی چیست؟

این ورق‌های روغنی دارای خاصیت‌های بی‌نظیری هستند و برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روغن کاری این محصول سبب ایجاد خاصیت‌های منحصربه‌فرد برای آن می‌شود. در ادامه به ارائه چند مورد از ویژگی‌های ورق 2 میل روغنی می‌پردازیم.

 1. مقاومت بالا در برابر فشار
 2. ظاهر صاف، یکنواخت و صیقلی
 3. مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی به دلیل وجود روغن و جلوگیری از رسیدن هوا به لایه اصلی
 4. شکل‌پذیری، برس و خم شدن آسان
 5. استحکام بالا
 6. قابلیت رنگ‌پذیری بسیار خوب
 7. امکان تولید محصول باکیفیت به صورت گسترده
 8. قیمت مناسب با توجه به کیفیت بالا

کاربرد ورق 2 میل روغنی

ورق‌های 2 میل روغنی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله کاربردهای مهم این محصولات می‌توان به مواردی همچون ساخت قطعات اتومبیل، تانکرها، رادیاتورها، مخازن آب، صفحات لعابی اجاق گاز و ... اشاره کرد.

ورق 2 میل روغنی در چه کارخانه‌هایی تولید می‌شود؟

این محصول یکی از پرکاربردترین انواع ورق روغنی است که در کارخانه‌های مختلفی در سراسر کشور در حال تولید است. شما می‌توانید ورق 2 میل روغنی تولید شده توسط کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب، هفت الماس قزوین و ... را از سایت مهد فولاد با نازل‌ترین قیمت موجود در بازار خریداری کنید.

این محصول به صورت وارداتی نیز در ایران موجود است و از کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، روسیه، قزاقستان، هند و ... وارد کشور می‌شود.

کیفیت و اصل بودن محصول در هنگام خریداری بسیار مهم است. خرید جنس با کیفیت و اصل ممکن است کمی گران‌تر باشد؛ اما کیفیت محصولات تولیدی شما را تضمین می‌کند. پس در هنگام خرید حتما به این اصل مهم توجه کنید و تنها به دلیل قیمت پایین یک ارائه دهنده، به خرید محصول نپردازید.

خرید و قیمت ورق 2 میل روغنی در مهدفولاد

همانطور که گفته شد ورق 2 میل روغنی یکی از انواع ورق‌های روغنی است که کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. قیمت ورق 2 میل روغنی با توجه به نوسانات در بازار آهن‌آلات و نیز نوسان قیمت ارز دائما در حال تغییر است. ما در مهدفولاد به ارائه قیمت روز ورق 2 میل روغنی برای شما عزیزان می‌پردازیم. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمایی جهت خرید و یا خرید این محصول در روزهای کاری هفته با کارشناسان ما در تماس باشید.

ورق روغنی قیمت

بررسی عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی

ورق روغنی نوعی ورق فولادی است که در کاربردهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی قیمت ورق روغنی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نرخ تورم: نرخ تورم به عنوان یک عامل مهم در تعیین قیمت ورق روغنی مطرح است. زیرا این نرخ تورم می‌تواند بر روی هزینه‌های تولید، حمل‌و‌نقل و توزیع تأثیر بگذارد.
 2. میزان عرضه و تقاضا در بازار داخلی و جهانی: میزان تقاضا و عرضه ورق روغنی می‌تواند بر قیمت ورق روغنی در بازار بسیار تاثیرگذار باشد و این موضوع به بازار معادلات اقتصادی و تصمیمات تولیدکنندگان و خریداران برمی‌گردد.
 3. نرخ ارز: قیمت ورق روغنی به صورت مستقیم با نرخ ارز در ارتباط است. در صورتی که نرخ ارز بالا باشد، قیمت ورق روغنی نیز بالا می‌رود و برعکس.
 4. قیمت مواد اولیه: برای تولید ورق روغنی از مواد اولیه فلزی از جمله فولاد استفاده می‌شود. قیمت این مواد اولیه مانند فلزات و آلیاژها نیز بر قیمت ورق روغنی تأثیرگذار است.
 5. هزینه حمل‌ونقل: هزینه حمل‌ونقل نیز می‌تواند بر قیمت ورق روغنی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هزینه حمل‌و‌نقل ممکن است برای ورق روغنی از کشورهای دیگر بسیار بالا باشد که می‌تواند قیمت آن را افزایش دهد.

با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت که عوامل مختلفی بر قیمت ورق روغنی تأثیر می‌گذارند و به همین دلیل قیمت این محصول به طور دائم در حال تغییر و نوسان است.

قیمت ورق روغنی در مهدفولاد

همانطور که گفته شد، عوامل مختلفی در قیمت‌گذاری ورق‌های روغنی تاثیرگذار هستند. یکی از این عوامل، اصل بودن محصول و کیفیت کارخانه سازنده است. شرکت مهدفولاد با ارائه بهترین انواع ورق روغنی و عرضه مرغوب‌ترین و باکیفیت‌ترین ورق‌های روغنی بدون واسطه به شما عزیزان، امکان خرید ورق روغنی با نازل‌ترین قیمت را برای شما فراهم نموده است. شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت ورق روغنی در این صفحه، به صورت 24 ساعته برای کسب مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در مهد فولاد تماس بگیرید.

فرآیند خرید ورق روغنی از مهد فولاد

تیم فروش مهدفولاد همواره در تلاش است تا با ارائه راهنمایی و مشاوره، سوالات و ابهامات مشتریان عزیز را برطرف نماید. پس از تماس با تیم فروش مهد فولاد و دریافت مشاوره و جزئیات، یک پیش فاکتور برای مشتری ارسال خواهد شد. پس از واریز وجه توسط مشتری، ارسال بار صورت می‌گیرد.

در مجموعه مهد فولاد، ورق روغنی در بهترین آلیاژ و برترین کیفیت بازار در انواع ضخامت و ابعاد از درب کارخانه یا بنگاه بدون واسطه با قیمت‌های رقابتی عرضه می‌شود. برای آگاهی از قیمت روز ورق روغنی، قیمت ورق 2 میل روغنی و قیمت ورق st12 و همچنین دریافت مشاوره رایگان خرید با شماره 02162999080 تماس بگیرید.

محصولات مرتبط:

سوالات متداول
تفاوت ورق رنگی با ورق شیروانی چیست؟

ورق شیروانی همان ورق رنگی است که به صورت کرکره سینوسی، ذوزنقه و ... فرمینگ می‌شود. برای اطلاع از قیمت ورق شیروانی با شماره ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 300 تماس بگیرید.

محل بارگیری ورق‌ها کجاست؟

ورق‌ها مستقیما از درب کارخانه‌ها و انبار تهران بارگیری می‌شوند.

چه مدت طول می‌کشد تا کالایی که سفارش داده‌ام به دستم برسد؟

بعد از ثبت سفارش، کالا در اسرع وقت ارسال می‌گردد.