استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36364
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
2500*1250
پانچ
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
2000*1000
پانچ
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
2500*1250
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
2500*1250
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
35273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
37273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
35182
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
2500*1250
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
35091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
38182
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
36546
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
36273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
36273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
37273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
37273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
36364
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36091
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه
فولاد کاویان اهواز

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
31364
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
34728
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
31364
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
34728
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
28546
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29364
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30000
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30000
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29364
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
31682
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32100
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
31691
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32600
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
گیلان

قیمت ورق سیاه
گیلان

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
6
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
20
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
50
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
60
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
70
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
80
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
34273
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30910
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30000
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نوردی

قیمت ورق سیاه
نوردی

ضخامت
عرض
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
1 خرداد | 10:06
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

قیمت ورق گرم

همان‌طور که گفته شد، قیمت ورق گرم برای افراد فعال در حوزه فولاد اهمیت بسزایی دارد؛ این محصول با اینکه نسبت به ورق‌های تولیدشده با فرآیند نورد سرد، قیمت بالاتری دارد، اما از کیفیت مطلوبی برخوردار است. این نوع ورق در بین افراد فعال در حوزه فولاد با نام «ورق سیاه» شناخته می‌شود.

سایز، ابعاد، کارخانه تولیدکننده، کیفیت ورق گرم، بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور و حتی تحریم در ایران می‌توانند در قیمت ورق گرم تاثیرگذار باشند. اطلاع از قیمت روز ورق گرم می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید در بهترین فرصت خرید خودتان را ثبت کنید؛ چرا که اگر دائما روند قیمتی این محصول را بررسی نکنید، ممکن است درست در زمانی خرید خودتان را ثبت کنید که ورق گرم بالاترین قیمت در بازار را داشته باشد.

 

قیمت ورق گرم

فولاد نورد گرم فولادی است که فرآیند نورد را در دمایی بالاتر از دمای تبلور مجدد (معمولاً 1700 درجه فارنهایت یا بیشتر) پشت سرگذاشته است. یکی از محصولاتی که با استفاده از فرآیند نورد گرم تولید می‌شود، ورق گرم است. از آنجایی که نحوه تولید این ورق، تاثیر مستقیمی در قیمت آن دارد، خرید ورق گرم از مراکز معتبر و شناخته‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است.

قیمت ورق گرم یکی از مهمترین فاکتورهایی است که مشتریان قبل از سفارش نهایی و خرید به آن نیاز پیدا می‌کنند که این موضوع می‌تواند متاثر از عوامل مختلفی مانند میزان عرضه‌و‌تقاضا، نوسانات نرخ ارز ودلار، هزینه حمل‌و‌نقل، کارخانه تولیدکننده و بسیاری از عوامل دیگر باشد.

مزایای استفاده از ورق گرم

در فرآیند تولید ورق گرم، نسبت به فرآیند نورد سرد، ساخت، شکل دادن و شکل‌دهی آسان‌تر است. تولید ورق گرم از یک تکه شمش ثابت شروع می‌شود که با دمای 1700 درجه فارنهایت (926 درجه سانتی‌گراد) گرم شده و سپس فولاد از طریق آسیاب به شکل خاص در می‌آید. کل فرآیند در دمای بالا انجام می‌شود و در پایان در حال خنک شدن است. سرد شدن ممکن است باعث جمع شدن فولاد شود و بنابراین کنترل کمتری روی اندازه و شکل نهایی وجود دارد.

فولاد نورد گرم معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شکل‌ها و تلرانس‌های دقیق ضروری نباشد.استفاده از ورق گرم می‌تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:

 • هزینه کمتر: هزینه خرید ورق گرم نسبت به ورق سردگران‌تر است؛ زیرا شامل پردازش کمتری است.
 • کارایی بهتر: از آنجایی که فرآیند ورق گرم در دماهای بالا اتفاق می‌افتد، مواد پردازش شده به راحتی شکل می‌گیرند.
 • تنش داخلی کم: فرآیند نورد گرم شامل خنک شدن تدریجی فولاد است که به ورق موردنظر اجازه می‌دهد اساساً ساختار خود را تغییر دهد و عاری و از تنش‌های داخلی باشد.

یکی از ویژگی‌های ورق گرم این است که در دماهای بالا چکش خوار است و همین موضوع باعث می‌شود تا به اشکال و اندازه‌های مختلف نورد شود. پس از شکل‌گیری، فولاد در دمای اتاق خنک می‌شود و معمولاً سطحی پوسته‌دار باقی می‌ماند که با تکنیک‌هایی مختلف می‌توان آن را حذف کرد.

این محصول در مقایسه با ورق سرد، معمولاً نیازی به عملیات حرارتی پس از شکل‌دهی ندارد. به راحتی می‌توان ورق گرم را با لمس سطح به دلیل پرداخت ناهموار تشخیص داد، همچنین این محصول فاقد لایه روغنی است وسطح سخت‌تری دارد.

 

قیمت ورق گرم

 

کاربردهای ورق گرم

همان‌طور که گفته شد، از آنجایی که ورق گرم در مرحله سرد شدن کمی منقبض می‌شود، کنترل کمتری بر شکل نهایی آن وجود دارد. به همین دلیل، معمولاً در کاربردهایی استفاده می‌شود که به تلرانس‌های بسیار شدید نیاز ندارند، مانند:

 • ساخت تجهیزات کشاورزی
 • تولید قطعات خودرو (به‌عنوان مثال، قاب و رینگ چرخ‌های خودرو)
 • تولید مصالح ساختمانی (ساخت تیرآهن‌های معمولی)
 • ساخت بسیاری از تجهیزات راه آهن (تولید ریل و اجزای واگن ریلی)

نحوه خرید ورق گرم از مهدفولاد

مهدفولاد به عنوان یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه خرید و فروش انواع ورق گرم، می‌تواند یکی از مراکز موردنظر شما برای تهیه این محصول باشد. در مجموعه مهدفولاد، قیمت ورق گرم در انواع کارخانه برای مشتریان در هرجدولی به صورت جداگانه قابل دسترسی است. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مهدفولاد، به قیمت این محصول در کارخانه‌ای که مدنظر دارید، دسترسی پیدا کنید و بعد از انتخاب ورق مناسب با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را نهایی کنید.

کارشناسان مهدفولاد، راهنمایی‌های لازم را در مورد ورق گرم در اختیار شما قرارمی‌دهند، فاکتور سفارش را برایتان ثبت می‌کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصول موردنظر به آدرس شما ارسال خواهد شد.

در جدول‌های موجود در این صفحه می‌توانید قیمت ورق گرم در کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، فولاد کاویان و بسیاری از کارخانه‌های دیگر را ببینید. حتی ما می‌توانیم ورق گرم موردنیاز شما را طبق سفارشی که داده‌ایم برایتان برش زده و ارسال کنیم.

 

قیمت ورق گرم

قیمت روز ورق گرم به چه عواملی بستگی دارد؟

به طور کلی قیمت تمامی مقاطع فولادی اعم از ورق گرم می‌تواند به فاکتورهای زیر بستگی داشته باشد:

 • نرخ ارز
 • نرخ تورم
 • زمان خرید
 • هزینه حمل‌و‌نقل
 • شرایط کارخانه تولیدکننده
 • قیمت روز آهن در ایران و جهان
 • میزان عرضه و تقاضا
 • رونق صنایع وابسته و مصرف کننده ورق سیاه

این عوامل گاها حتی ممکن است به صورت غیرمنتظره رخ دهند و غیرقابل پیش‌بینی هستند؛ همین امر باعث می‌شود که شاهد قیمت انواع ورق در بازار فولاد باشیم؛ به همین دلیل امکان پیش‌بینی دقیق این محصولات وجود ندارد. این نکته را هم اضافه کنیم که قیمت ورق گرم، بر اساس کارخانه تولیدکننده متفاوت است.

شما می‌توانید جدیدترین لیست قیمت ورق گرم را در این صفحه مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و در کمترین زمان از قیمت روز محصولات مطلع شوید: 62999080-021 داخلی 200

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه (black steel sheet) یکی از پرکاربردترین ورق‌های فولادی است که دارای خواص و ویژگی‌هایی خاص است و به همین دلیل در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل ما در مهدفولاد به ارائه لیست قیمت ورق سیاه برای شما عزیزان می‌پردازیم و شما می‌توانید لیست به‌روز قیمت این محصول را در بخش بالای صفحه مشاهده کنید. همچنین در صورت نیاز به خرید ورق سیاه می‌توانید با کارشناسان متخصص ما در مهدفولاد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان برای خرید محصولات فولادی موردنیاز خود بهره‌مند شوید.

خرید و قیمت ورق سیاه

شما می‌توانید پس از مشاهده دقیق لیست قیمت ورق سیاه در این صفحه، برای بررسی محصول موردنیاز خود با کارشناسان ما تماس بگیرید و سپس برای خرید ورق سیاه با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت بر اساس استانداردهای روز اروپا از طریق بازرگانی مهدفولاد اقدام کنید.

سخن پایانی

همان‌طور که گفته شد، قیمت ورق گرم به دلیل کیفیت بالای آن و همچنین کاربردهای گسترده این محصول در بسیاری از صنایع قابل استفاده است. شما با مراجعه به سایت مهدفولاد بعد از انتخاب ورق گرم مورنظر در ضخامت دلخواه، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را نهایی کنید. افرادی که قبل از خرید ورق گرم نیاز به دریافت راهنمایی و مشاوره در این زمینه دارند، برای اینکه بتوانند بهترین خرید را تجربه کنند، می‌توانند با کارشناسات ماهر و خبره مهدفولاد تماس بگیرند. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید با توجه به کاربرد موردنظر، بهترین نوع ورق گرم را بخرید و در هزینه‌های نهایی پروژه خود صرفه جویی کنید.

شما می‌توانید به وسیله تماس با شماره: ۱۸۳۶ از تهران و شماره: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 از شهرستان نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید. مجموعه مهدفولاد ورق گرم را از کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز، خرم آباد، قطعات، ترک، گیلان، نوردی و کاویان تامین می‌کند.

سوالات متداول
چگونه می‌توانم ورق گرم مورد نظر خود را سفارش دهم؟

شما می‌توانید به وسیله تماس با شماره: ۱۸۳۶ از تهران و شماره: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 از شهرستان نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.

قیمت به‌روز ورق گرم چقدر است؟

قیمت ورق گرم بر اساس کارخانه تولیدکننده متفاوت است. شما می‌توانید جدیدترین لیست قیمت ورق گرم را در این صفحه مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و در کمترین زمان از قیمت روز محصولات مطلع شوید: 62999080-021 داخلی 200

شرکت مهدفولاد ورق گرم را از چه کارخانه‌هایی تامین می‌کند؟

مهدفولاد ورق گرم را از کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز، خرم آباد، قطعات، ترک، گیلان، نوردی و کاویان تامین می‌کند.