استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
اکسین اهواز ورق سیاه
عنوان
سایز
تولیدکننده
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
ورق سیاه 20
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 20:25
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 20:13
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:38
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 15
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
38074
11 فروردین | 03:37
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 20:11
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 20:11
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 20:12
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32569
11 فروردین | 20:13
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 20:17
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 12
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
38074
11 فروردین | 20:25
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32202
11 فروردین | 20:17
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32386
11 فروردین | 20:18
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32386
11 فروردین | 20:18
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 20:19
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 20:21
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 20:21
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
13762
11 فروردین | 20:22
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
2000
اکسین اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
41744
11 فروردین | 02:33
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نوردی ورق سیاه
عنوان
سایز
تولیدکننده
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
ورق سیاه 15
600
نوردی
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 20:24
حالت: فابریک
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 12
600
نوردی
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 20:23
حالت: فابریک
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 10
600
نوردی
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
27523
11 فروردین | 20:23
حالت: فابریک
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 8
600
نوردی
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
27982
11 فروردین | 20:22
حالت: فابریک
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
تولیدکننده
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1000
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
34863
11 فروردین | 20:10
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1000
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
34221
11 فروردین | 19:57
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1000
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
35689
11 فروردین | 20:08
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 19:55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 20:02
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
34404
11 فروردین | 20:07
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
35322
11 فروردین | 20:05
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
33028
11 فروردین | 19:09
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
33028
11 فروردین | 19:12
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
33028
11 فروردین | 19:14
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
33487
11 فروردین | 19:58
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
33028
11 فروردین | 19:17
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32753
11 فروردین | 19:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
34129
11 فروردین | 19:50
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
33212
11 فروردین | 19:47
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2000*1000
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
34679
11 فروردین | 19:48
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2000*1000
فولاد مبارکه اصفهان
برش‌خورده
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 03:11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2000*1000
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36147
11 فروردین | 20:10
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2000*1000
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
35964
11 فروردین | 20:08
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2000*1000
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
35046
11 فروردین | 19:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2000*1000
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
35138
11 فروردین | 20:02
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2500*1250
فولاد مبارکه اصفهان
برش‌خورده
کیلوگرم
انبار تهران
816514
11 فروردین | 03:10
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2500*1250
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
36056
11 فروردین | 20:03
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2500*1250
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
34679
11 فروردین | 20:01
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2500*1250
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
34679
11 فروردین | 19:53
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
33212
11 فروردین | 19:41
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
33303
11 فروردین | 19:15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:14
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
34129
11 فروردین | 19:49
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:13
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
33303
11 فروردین | 19:12
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
33303
11 فروردین | 19:10
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:45
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
33303
11 فروردین | 19:08
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:07
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
33212
11 فروردین | 19:47
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6000*1500
فولاد مبارکه اصفهان
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:49
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
گیلان ورق سیاه
سایز
تولیدکننده
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1000
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 19:18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1000
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32294
11 فروردین | 03:02
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1000
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 02:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1000
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 02:47
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:17
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 03:02
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:47
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
گیلان
رول
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:46
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
تولیدکننده
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 03:34
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
31652
11 فروردین | 03:31
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 03:29
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29175
11 فروردین | 03:26
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29175
11 فروردین | 03:23
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29175
11 فروردین | 03:19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1250
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29175
11 فروردین | 03:16
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 19:07
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 03:32
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32111
11 فروردین | 03:30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 03:26
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 03:25
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 03:22
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 03:18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1500
فولاد کاویان اهواز
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29817
11 فروردین | 03:15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
عنوان
سایز
تولیدکننده
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
ورق سیاه 8
6000*1200
نورد و تولید قطعات فولادی
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32569
11 فروردین | 03:28
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 10
6000*1200
نورد و تولید قطعات فولادی
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30826
11 فروردین | 03:24
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 12
6000*1200
نورد و تولید قطعات فولادی
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30826
11 فروردین | 03:20
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 15
6000*1200
نورد و تولید قطعات فولادی
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30826
11 فروردین | 03:13
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 25
6000*1200
نورد و تولید قطعات فولادی
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30276
11 فروردین | 03:08
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق سیاه 20
6000*1200
نورد و تولید قطعات فولادی
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30276
11 فروردین | 03:08
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
عنوان
سایز
تولیدکننده
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
ورق سیاه 20
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29083
11 فروردین | 02:49
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29083
11 فروردین | 02:45
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
28808
11 فروردین | 02:45
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
28808
11 فروردین | 02:44
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
28624
11 فروردین | 02:43
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:42
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:41
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
-
1250
فولاد خرم آباد
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
11 فروردین | 02:39
حالت: فابریک
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران