استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
2
2000*1000
پانچ
کیلوگرم
انبار تهران
1100918
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
2500*1250
پانچ
کیلوگرم
انبار تهران
12385322
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
31010
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
32661
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
31927
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30092
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
2500*1250
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30826
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
31193
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2.5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30459
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30184
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
31377
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30184
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
2500*1250
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30918
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30184
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30184
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30918
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
30459
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
32661
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
4
2500*1250
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30918
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
31285
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
2000*1000
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
31468
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29267
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30643
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29358
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30551
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29358
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29358
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30551
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29358
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30367
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29358
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*1500
برش خورده
کیلوگرم
انبار تهران
30000
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
30551
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد خرم آباد

قیمت ورق سیاه
فولاد خرم آباد

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
20
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
23854
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
23854
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
24129
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
50
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
60
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
70
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
80
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
گیلان

قیمت ورق سیاه
گیلان

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
6
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
28257
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
28257
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
28257
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
28257
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
28257
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
28257
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
28441
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
27248
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
27248
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
27248
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
6000*1200
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه
فولاد کاویان اهواز

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
27065
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
27065
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
29358
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
24312
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
26147
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
26147
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
24312
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
24312
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
26147
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
24312
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
26147
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
1500
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
26147
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
1250
فابریک
کیلوگرم
انبار تهران
24312
29 شهریور | 11:44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نوردی

قیمت ورق سیاه
نوردی

ضخامت
عرض
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
23854
29 شهریور | 11:44
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
23395
29 شهریور | 11:44
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
600
فابریک
ST37
کیلوگرم
انبار تهران
29 شهریور | 11:44
استاندارد: ST37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

ورق سیاه (black steel sheet) یکی از پرکاربردترین ورق‌های فولادی است که دارای خواص و ویژگی‌هایی خاص است و به همین دلیل در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل ما در مهدفولاد به ارائه لیست قیمت ورق سیاه برای شما عزیزان می‌پردازیم و شما می‌توانید لیست به‌روز قیمت این محصول را در بخش بالای صفحه مشاهده کنید. همچنین در صورت نیاز به خرید ورق سیاه می‌توانید با کارشناسان متخصص ما در مهدفولاد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان برای خرید محصولات فولادی موردنیاز خود بهره‌مند شوید.

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که سطح آن پس از فرآیند تولید، با یک لایه اکسید سیاه پوشانده شده است. این لایه اکسید سیاه معمولاً باعث می‌شود که سطح ورق بازتاب کمتری داشته باشد و به صورت مات و سیاه ظاهر شود.

ورق فولادی سیاه به عنوان محصول اولیه در فرآیندهای بعدی تولید فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق معمولاً در صنایعی مانند ساخت و ساز، خودروسازی، صنایع فلزی، ماشین‌سازی و غیره استفاده می‌شود. در بعضی موارد، ورق سیاه فولادی ممکن است پس از عملیات دیگری مانند روکش‌دهی، رنگ‌آمیزی یا گالوانیزه شدن برای استفاده در برخی بخش‌های خاص تولید فولاد تبدیل شود.

بررسی مزایا، ویژگی‌ها و مشخصات ورق سیاه

این ورق به دلیل ویژگی‌ها و مزایای خاصی که دارد، در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی برخی از ویژگی‌ها و مزایای این محصول اشاره می‌کنیم:

 1. مقاومت بالا: ورق سیاه به دلیل ترکیبی از فولاد و آلیاژهای دیگر، مقاومت بالایی در برابر فشار، ضربه، خوردگی و حرارت دارد.
 2. قابلیت پردازش: این ورق به راحتی قابل پردازش و شکل‌دهی با استفاده از ابزارهایی مانند تراش، فرز و حفاری است.
 3. مقرون به صرفه: این محصول به دلیل قیمت پایین و سهولت در تولید، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
 4. دوام بالا: ورق سیاه به دلیل مقاومت بالایی که دارد، دوام بالایی در برابر شرایط سخت و آب و هوای نامطلوب دارد.
 5. ظاهر جذاب: این ورق به دلیل لایه اکسید سیاهی که روی سطح آن پوشیده شده است، ظاهری مات و جذاب دارد.
 6. سهولت در نگهداری: ورق فولادی سیاه به دلیل مقاومت بالایی که دارد، به راحتی قابل نگهداری و تمیز کردن است.
 7. سازگاری با محیط زیست: ورق سیاه به دلیل ترکیبی از فولاد و آلیاژهای دیگر، قابلیت بازیافت دارد و در حالت کلی، سازگار با محیط زیست است.

قیمت ورق سیاه

کاربردهای مختلف ورق سیاه

ورق سیاه به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، در صنایع مختلف بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای این ورق به شرح زیر است:

 • صنعت خودروسازی: این محصول در تولید قطعات خودرویی مانند بدنه و قاب، درب و پنجره و غیره استفاده می‌شود.
 • ساخت و ساز: در صنعت ساختمان، ورق سیاه به عنوان پوشش برای سقف، دیوار، کف و بلوک های بتنی استفاده می‌شود.
 • صنایع فلزی: این ورق در تولید قطعات فلزی مانند پیچ و مهره، صفحات آلومینیومی، کابل‌های فلزی و غیره استفاده می‌شود.
 • ماشین‌سازی: ورق فولادی سیاه در تولید قطعات ماشین‌آلاتی مانند تراشه، فرزهای صنعتی، دستگاه‌های جوشکاری و غیره استفاده می‌شود.
 • صنایع بسته‌بندی: ورق سیاه در ساخت قطعات بسته‌بندی مانند جعبه‌های فلزی، نگهدارنده‌های محصول و غیره استفاده می‌شود.
 • صنایع غذایی: این ورق در تولید تجهیزات صنعت غذا، مانند برج‌های خنک کننده، قطعات غذاسازی و غیره استفاده می‌شود.

در کل، ورق سیاه به دلیل مقاومت بالایی که دارد، و توانایی تحمل فشار، ضربه و حرارت، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وزن ورق سیاه و روش محاسبه آن

یکی از فاکتورهای مهم در هنگام خرید ورق آهن سیاه، اطلاع از جدول وزن و روش محاسبه وزن ورق سیاه است. زیرا وزن این ورق می‌تواند سبب تفاوت در قیمت ورق سیاه شود. این ورق‌ها به دو شکل شیت و رول به فروش می‌رسند. اما وزن دقیق این ورق‌ها بسته به ضخامت، ابعاد و وزن هر متر مربع آن متفاوت است.

به طور مثال، یک ورق سیاه با ضخامت 1 میلی‌متر و طول و عرض 1 متر، وزنی در حدود 7.85 کیلوگرم دارد. البته این میزان وزن به صورت تقریبی است و وزن دقیق ورق سیاه باید در کارخانه و همچنین پیش از خرید محاسبه شود.

با توجه به ضخامت‌ها و ابعاد مختلف ورق‌های سیاه، نیاز است، شما می‌توانید با استفاده از فرمول زیر، وزن تقریبی ورق سیاه موردنظر خود را به دست آوردید. به فرمول به شرح زیر است:

وزن ورق سیاه(kg) = طول(m) * عرض(m) * ضخامت(mm) * 7.87

شما با داشتن این مقادیر، می‌توانید وزن ورق سیاه موردنظر خود را محاسبه کنید و بر اساس آن قیمت ورق سیاه را از کارشناسان مربوطه سوال کنید.

خرید و قیمت ورق سیاه

شما می‌توانید پس از مشاهده دقیق لیست قیمت ورق سیاه در این صفحه، برای بررسی محصول موردنیاز خود با کارشناسان ما تماس بگیرید و سپس برای خرید ورق سیاه با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت بر اساس استانداردهای روز اروپا از طریق بازرگانی مهدفولاد اقدام کنید.

سوالات متداول
چگونه می‌توانم ورق گرم مورد نظر خود را سفارش دهم؟

شما می‌توانید به وسیله تماس با شماره: ۱۸۳۶ از تهران و شماره: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 از شهرستان نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.

قیمت به‌روز ورق گرم چقدر است؟

قیمت ورق گرم بر اساس کارخانه تولیدکننده متفاوت است. شما می‌توانید جدیدترین لیست قیمت ورق گرم را در این صفحه مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و در کمترین زمان از قیمت روز محصولات مطلع شوید: 62999080-021 داخلی 200

شرکت مهدفولاد ورق گرم را از چه کارخانه‌هایی تامین می‌کند؟

مهدفولاد ورق گرم را از کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز، خرم آباد، قطعات، ترک، گیلان، نوردی و کاویان تامین می‌کند.