استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت ورق گالوانیزه

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
کالاهای پرفروش آخرین به‌روزرسانی 8 مهر | 11:24
ویژگی
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
سفارش
نوسان
بهترین قیمت
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44955
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
بهترین قیمت
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39083
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آماده ارسال
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37799
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37799
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه
فولاد امیرکبیر کاشان

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/45
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
41744
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/55
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44496
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
41652
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38624
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38624
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37156
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37156
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37523
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37982
9 مهر | 12:56
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
هفت الماس قزوین

قیمت ورق گالوانیزه
هفت الماس قزوین

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/3
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44496
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40643
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40734
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39083
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39634
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37707
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37890
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36881
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36973
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36789
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36698
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36789
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36789
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36789
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36789
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37982
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37982
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40734
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40734
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
شهریار تبریز

قیمت ورق گالوانیزه
شهریار تبریز

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
41101
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
41101
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44771
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
3
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
45230
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه
تاراز شهرکرد

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44496
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40734
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40643
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39725
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38349
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38808
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37065
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
36973
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37156
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37707
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37707
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37615
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37799
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37799
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ورق خودرو چهار محال بختیاری

قیمت ورق گالوانیزه
ورق خودرو چهار محال بختیاری

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44955
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40734
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
40734
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39817
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/6
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
39909
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38808
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38441
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/8
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37523
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/9
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37432
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37615
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37615
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37340
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
37799
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
1/5
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38074
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38716
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
38716
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد دشتستان

قیمت ورق گالوانیزه
فولاد دشتستان

ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
0/2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/22
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/25
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/3
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/35
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
8 مهر | 11:24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
0/35
1000
رول
کیلوگرم