استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت میلگرد آجدار

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار
شاهین بناب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
22569
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 4.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.19
کیلوگرم
کارخانه
22294
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 7.19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.37
کیلوگرم
کارخانه
22294
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 10.37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.12
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 14.12
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.53
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 18.53
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.46
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 23.46
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28.98
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 28.98
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.96
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 34.96
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
45.16
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 45.16
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
56.66
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 56.66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
74.2
کیلوگرم
کارخانه
22019
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 74.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار
فولاد آریا ذوب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19.5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 19.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 23.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 29
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.2
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 34.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44.2
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 44.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
54
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 54
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
66
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار
کویر کاشان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.8
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 14.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19.2
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 19.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24.6
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 24.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
36
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 36
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.4
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 46.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
58.5
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 58.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
76
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 76
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
36
A3
12 متری
95.88
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 95.88
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
40
A3
12 متری
118
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 118
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار
ذوب آهن اصفهان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
15
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A2
12 متری
20
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 20
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A2
12 متری
25
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 25
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
37
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
47
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 47
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
57
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 57
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 75
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار
شاهرود

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
15
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
20
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 20
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
25
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 25
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
37
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
48
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 48
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
58
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 58
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75
کیلوگرم
کارخانه
16 آذر | 09:24
وزن شاخه : 75
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
نیشابور (فولاد خراسان)

قیمت میلگرد آجدار
نیشابور (فولاد خراسان)

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.6
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 10.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.52
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 14.52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
20
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 20
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.64
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 29.64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.76
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 35.76
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.2
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 46.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
57.96
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 57.96
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75.72
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 75.72
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.4
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 7.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.6
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 10.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.5
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 14.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.5
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 29.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.8
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 35.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.2
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 46.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
64
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 75
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
فولاد امیر کبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار
فولاد امیر کبیر خزر

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.4
کیلوگرم
کارخانه
21744
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 4.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7
کیلوگرم
کارخانه
21101
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.4
کیلوگرم
کارخانه
21560
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 7.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
21101
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
20643
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
17.8
کیلوگرم
کارخانه
20643
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 17.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.7
کیلوگرم
کارخانه
20643
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 22.7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
27.8
کیلوگرم
کارخانه
20643
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 27.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34
کیلوگرم
کارخانه
20643
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 34
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
43
کیلوگرم
کارخانه
20643
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 43
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
72
کیلوگرم
کارخانه
20918
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 72
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
نورد گرم سمنان

قیمت میلگرد آجدار
نورد گرم سمنان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 4.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
21560
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.8
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38
وزن شاخه : 7.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.8
کیلوگرم
کارخانه
15 آذر | 12:38