استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت میلگرد آجدار

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
فولاد عتیق آذر سهند ابهر

قیمت میلگرد آجدار
فولاد عتیق آذر سهند ابهر

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5.5
کیلوگرم
کارخانه
22569
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 5.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.44
کیلوگرم
کارخانه
21789
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.44
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
10.68
کیلوگرم
کارخانه
21789
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 10.68
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.68
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 10.68
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.5
کیلوگرم
کارخانه
21423
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 14.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.9
کیلوگرم
کارخانه
21423
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 18.9
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.9
کیلوگرم
کارخانه
21423
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 23.9
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.6
کیلوگرم
کارخانه
21423
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 29.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.64
کیلوگرم
کارخانه
21423
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 35.64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
45.6
کیلوگرم
کارخانه
21423
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 45.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
فولاد امیر کبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار
فولاد امیر کبیر خزر

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.4
کیلوگرم
کارخانه
22661
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 4.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7
کیلوگرم
کارخانه
22019
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.4
کیلوگرم
کارخانه
22478
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
22019
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
21560
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
17.8
کیلوگرم
کارخانه
21560
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 17.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.7
کیلوگرم
کارخانه
21560
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 22.7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
27.8
کیلوگرم
کارخانه
21560
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 27.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34
کیلوگرم
کارخانه
21560
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 34
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
43
کیلوگرم
کارخانه
21560
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 43
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
21835
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
72
کیلوگرم
کارخانه
21835
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 72
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار
آناهیتا گیلان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.2
کیلوگرم
کارخانه
23212
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 4.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
6.5
کیلوگرم
کارخانه
23028
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 6.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
23028
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.7
کیلوگرم
کارخانه
22478
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 13.7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18
کیلوگرم
کارخانه
22478
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.7
کیلوگرم
کارخانه
22478
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 22.7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28
کیلوگرم
کارخانه
22478
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 28
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34
کیلوگرم
کارخانه
22478
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 34
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44.2
کیلوگرم
کارخانه
22845
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 44.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55.5
کیلوگرم
کارخانه
22845
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 55.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
71
کیلوگرم
کارخانه
22845
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 71
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
نورد گرم سمنان

قیمت میلگرد آجدار
نورد گرم سمنان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
23303
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 4.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.8
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.8
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.2
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 10.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.2
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 14.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.2
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 18.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.4
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 23.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28.3
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 28.3
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.2
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 34.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44.5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 44.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
54.5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 54.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار
ظفر بناب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4
کیلوگرم
کارخانه
22845
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
6.5
کیلوگرم
کارخانه
22569
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 6.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10
کیلوگرم
کارخانه
22569
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 10
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.5
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 22.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 28
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
33.5
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 33.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
66
کیلوگرم
کارخانه
22202
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
راد همدان

قیمت میلگرد آجدار
راد همدان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
43
کیلوگرم
کارخانه
24725
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 43
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
63
کیلوگرم
کارخانه
24450
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 63
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.5
کیلوگرم
کارخانه
23900
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 9.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
23624
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
17.5
کیلوگرم
کارخانه
23624
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 17.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
21.5
کیلوگرم
کارخانه
23624
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 21.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
27
کیلوگرم
کارخانه
23624
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 27
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
31
کیلوگرم
کارخانه
23624
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 31
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
42
کیلوگرم
کارخانه
23670
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 42
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
23670
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
71
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 71
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
آریان فولاد

قیمت میلگرد آجدار
آریان فولاد

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A2
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
21973
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
22432
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.2
کیلوگرم
کارخانه
22248
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 10.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
21789
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.8
کیلوگرم
کارخانه
21698
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 13.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18
کیلوگرم
کارخانه
21698
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23
کیلوگرم
کارخانه
21698
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 23
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
21606
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.5
کیلوگرم
کارخانه
21606
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 35.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44
کیلوگرم
کارخانه
21606
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار
شاهین بناب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
23487
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 4.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.19
کیلوگرم
کارخانه
23212
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.37
کیلوگرم
کارخانه
23212
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 10.37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.12
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 14.12
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.53
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 18.53
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.46
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 23.46
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28.98
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 28.98
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.96
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 34.96
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
45.16
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 45.16
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
56.66
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 56.66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
74.2
کیلوگرم
کارخانه
22936
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 74.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار
کویر کاشان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A2
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10 مهر | 11:56
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
11
کیلوگرم