استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

قیمت میلگرد آجدار

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار
ذوب آهن اصفهان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
15
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A2
12 متری
20
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 20
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A2
12 متری
25
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 25
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
37
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
47
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 47
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
57
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 57
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 75
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
راد همدان

قیمت میلگرد آجدار
راد همدان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
43
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 43
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
63
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 63
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 9.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
17.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 17.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
21.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 21.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
27
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 27
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
31
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 31
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
42
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 42
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
71
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 71
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
کارخانه نورد گرم سمنان

قیمت میلگرد آجدار
کارخانه نورد گرم سمنان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 4.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.8
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.8
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.2
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 10.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.2
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 14.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.2
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 18.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.4
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 23.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28.3
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 28.3
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.2
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 34.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 44.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
54.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 54.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار
ظفر بناب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
6.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 6.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 10
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 22.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 28
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
33.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 33.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
66
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار
شاهرود

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
15
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
20
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 20
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
25
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 25
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
37
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
48
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 48
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
58
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 58
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 75
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار
کویر کاشان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.8
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 14.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19.2
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 19.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24.6
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 24.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
36
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 36
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.4
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 46.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
58.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 58.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
76
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 76
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
36
A3
12 متری
95.88
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 95.88
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
40
A3
12 متری
118
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 118
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
فولاد عتیق آذر سهند ابهر

قیمت میلگرد آجدار
فولاد عتیق آذر سهند ابهر

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5.5
کیلوگرم
کارخانه
26364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 5.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.44
کیلوگرم
کارخانه
24091
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.44
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
10.68
کیلوگرم
کارخانه
24091
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 10.68
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.68
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 10.68
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.5
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 14.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.9
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 18.9
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.9
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 23.9
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.6
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 29.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.64
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 35.64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
45.6
کیلوگرم
کارخانه
24364
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 45.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
فولاد امیر کبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار
فولاد امیر کبیر خزر

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.4
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 4.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.4
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 7.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
17.8
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 17.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.7
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 22.7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
27.8
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 27.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 34
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
43
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 43
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
72
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39
وزن شاخه : 72
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار
شاهین بناب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
1 خرداد | 12:39