استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت میلگرد آجدار

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
فولاد آریا ذوب میلگرد آجدار
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 19.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 23.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 29
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.2
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 34.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44.2
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 44.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
54
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 54
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
66
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.6
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 10.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.52
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 14.52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
20
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 20
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.64
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 29.64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.76
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 35.76
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.2
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 46.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
57.96
کیلوگرم
کارخانه
22936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 57.96
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75.72
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 75.72
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
شاهین بناب میلگرد آجدار
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.5
کیلوگرم
کارخانه
25322
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 4.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.19
کیلوگرم
کارخانه
25046
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.37
کیلوگرم
کارخانه
25046
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 10.37
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.12
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 14.12
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.53
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 18.53
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.46
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 23.46
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
28.98
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 28.98
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34.96
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 34.96
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
45.16
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 45.16
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
56.66
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 56.66
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
74.2
کیلوگرم
کارخانه
24771
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 74.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.4
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.6
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 10.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 14.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 19
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 24
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 29.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.8
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 35.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.2
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 46.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
64
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
75
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 75
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
آریان فولاد میلگرد آجدار
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A2
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
23578
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
23854
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.2
کیلوگرم
کارخانه
23854
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 10.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.8
کیلوگرم
کارخانه
23028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 13.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18
کیلوگرم
کارخانه
23028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 18
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23
کیلوگرم
کارخانه
23028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 23
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
23028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.5
کیلوگرم
کارخانه
23028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 35.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
44
کیلوگرم
کارخانه
23028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
4.4
کیلوگرم
کارخانه
28257
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 4.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7
کیلوگرم
کارخانه
28028
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.4
کیلوگرم
کارخانه
28074
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
9.8
کیلوگرم
کارخانه
27936
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 9.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
13.5
کیلوگرم
کارخانه
27707
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 13.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
17.8
کیلوگرم
کارخانه
27707
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 17.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
22.7
کیلوگرم
کارخانه
27707
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 22.7
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
27.8
کیلوگرم
کارخانه
27707
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 27.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
34
کیلوگرم
کارخانه
27707
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 34
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
43
کیلوگرم
کارخانه
27707
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 43
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
55
کیلوگرم
کارخانه
27890
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 55
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
72
کیلوگرم
کارخانه
27890
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 72
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5.5
کیلوگرم
کارخانه
23487
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 5.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.44
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.44
کیلوگرم
کارخانه
23120
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.44
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
10.68
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 10.68
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
10.68
کیلوگرم
کارخانه
23120
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 10.68
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.5
کیلوگرم
کارخانه
22661
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 14.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
18.9
کیلوگرم
کارخانه
22661
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 18.9
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
23.9
کیلوگرم
کارخانه
22661
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 23.9
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
29.6
کیلوگرم
کارخانه
22661
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 29.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
35.64
کیلوگرم
کارخانه
22661
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 35.64
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
45.6
کیلوگرم
کارخانه
22661
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 45.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
کویر کاشان میلگرد آجدار
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
A2
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
8
A3
12 متری
5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A2
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
10
A3
12 متری
7.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A2
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
14.8
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 14.8
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
A3
12 متری
19.2
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 19.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
A3
12 متری
24.6
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 24.6
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
20
A3
12 متری
30
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 30
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
A3
12 متری
36
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 36
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
25
A3
12 متری
46.4
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 46.4
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
28
A3
12 متری
58.5
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 58.5
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
32
A3
12 متری
76
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 76
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
36
A3
12 متری
95.88
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 95.88
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
40
A3
12 متری
118
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 118
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
شاهرود میلگرد آجدار
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
10
A3
12 متری
7.2
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 7.2
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
A3
12 متری
11
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 11
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
A3
12 متری
15
کیلوگرم
کارخانه
22 اسفند | 12:16
وزن شاخه : 15
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه