مهد فولاد

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

قیمت تیرآهن IPE

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
کالاهای پرفروش آخرین به‌روزرسانی 24 تیر | 10:44
ویژگی
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
سفارش
نوسان
پرفروش
14
IPE
12 متری
155
شاخه
انبار تهران
4109091
وزن شاخه: 155
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
14
IPE
12 متری
135
شاخه
انبار تهران
3700000
وزن شاخه: 135
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
16
IPE
12 متری
190
شاخه
انبار تهران
5045455
وزن شاخه: 190
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
بهترین قیمت
18
IPE
12متری
190
شاخه
انبار تهران
5363637
وزن شاخه: 190
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
18
IPE
12 متری
226
شاخه
انبار تهران
6109091
وزن شاخه: 226
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
20
IPE
12 متری
269
شاخه
انبار تهران
7527273
وزن شاخه: 269
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
بهترین قیمت
22
IPE
12 متری
300
شاخه
انبار تهران
8800000
وزن شاخه: 300
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
بهترین قیمت
24
IPE
12 متری
350
شاخه
انبار تهران
10054546
وزن شاخه: 350
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن IPE
ذوب آهن اصفهان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
12
IPE
12 متری
125
کیلوگرم
کارخانه
27455
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 125
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
IPE
12 متری
125
شاخه
انبار تهران
3390910
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 125
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
14
IPE
12 متری
155
کیلوگرم
کارخانه
26546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 155
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
14
IPE
12 متری
155
شاخه
انبار تهران
4109091
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 155
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12 متری
190
کیلوگرم
کارخانه
26546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 190
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
IPE
12 متری
190
شاخه
انبار تهران
5045455
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 190
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
226
کیلوگرم
کارخانه
26546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 226
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
IPE
12 متری
226
شاخه
انبار تهران
6109091
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 226
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
269
شاخه
انبار تهران
7527273
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 269
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
269
کیلوگرم
کارخانه
27910
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 269
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
IPE
12 متری
315
کیلوگرم
کارخانه
27000
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 315
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
IPE
12 متری
315
شاخه
انبار تهران
8654546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 315
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
24
IPE
12 متری
369
کیلوگرم
کارخانه
26091
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 369
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
24
IPE
12 متری
369
شاخه
انبار تهران
9854546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 369
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
27
IPE
12 متری
434
شاخه
انبار تهران
11463637
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 434
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
27
IPE
12 متری
434
کیلوگرم
کارخانه
26091
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 434
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
30
IPE
12 متری
507
شاخه
انبار تهران
14290910
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 507
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
30
IPE
12 متری
507
کیلوگرم
کارخانه
27910
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 507
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12متری
130
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 130
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12متری
165
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 165
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12متری
226
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 226
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
یزد احرامیان

قیمت تیرآهن IPE
یزد احرامیان

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12 متری
135
شاخه
انبار تهران
3700000
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 135
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12 متری
180
شاخه
انبار تهران
4663637
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 180
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
215
شاخه
انبار تهران
5690910
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 215
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
205
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 205
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
22
IPE
12 متری
300
شاخه
انبار تهران
8800000
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 300
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
24
IPE
12 متری
350
شاخه
انبار تهران
10054546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 350
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12 متری
130
شاخه
انبار تهران
3754546
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 130
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12 متری
170
شاخه
انبار تهران
4827273
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 170
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
200
شاخه
انبار تهران
5772728
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 200
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
245
شاخه
انبار تهران
7600000
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 245
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
22
IPE
12 متری
300
شاخه
انبار تهران
9227273
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 300
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12متری
120
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 120
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12متری
165
شاخه
انبار تهران
4636364
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 165
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12متری
190
شاخه
انبار تهران
5363637
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 190
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
IPE
12متری
72
شاخه
انبار تهران
4000000
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 72
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
10
IPE
12متری
97
شاخه
انبار تهران
4909091
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 97
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
12
IPE
12متری
125
شاخه
انبار تهران
4000000
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 125
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
27
IPE
12متری
433
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 433
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
30
IPE
12متری
506
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 506
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
36
IPE
12متری
680
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 680
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
IPE
12متری
796
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 796
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
45
IPE
12متری
931
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 931
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
50
IPE
12متری
1088
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 1088
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
55
IPE
12متری
1272
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 1272
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
ظفر بناب

قیمت تیرآهن IPE
ظفر بناب

سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12 متری
125
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 125
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12 متری
168
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 168
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
210
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 210
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
235
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 235
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12متری
130
شاخه
انبار تهران
3745455
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 130
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12متری
167
شاخه
انبار تهران
24 تیر | 10:44
وزن شاخه: 167
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران

تیرآهن IPE جز محصولات پرکاربرد صنعت ساخت‌وساز است همین امر سبب شده تا این محصول به یکی از عوامل کنترل کننده قیمت مسکن تبدیل شود. به خاطر تقاضا و حجم بالای مصرف قیمت تیرآهن IPE، وضعیت بازار آن همیشه حالت متلاطم را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه این محصول نقش کلیدی در برآورد قیمت تمام شده پروژه‌های ساخت‌وساز دارد، فعالان این حوزه مانند مهندسین ناظر قبل از برنامه‌ریزی باید به طور دقیق قیمت تیرآهن و عوامل مؤثر بر آن را در نظر بگیرند.

به همین دلیل ما در این صفحه به ارائه لیست قیمت دقیق تیرآهن IPE برای شما عزیزان پرداختیم و شما می‌توانید پس از مشاهده این لیست، برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تیرآهن IPE چیست؟

تیرآهن IPE یک نوع تیرآهن است که در ساختمان‌سازی و صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود. مخفف IPE به معنای "مقطع تیرآهن اروپایی" (European I-beam Profile) است. این نوع تیرآهن بر اساس استانداردهای اروپایی ساخته می‌شود و در سازه‌های فلزی و فولادی برای ایجاد باربری و پشتیبانی استفاده می‌شود.

مقطع تیرآهن IPE به شکل یک حرف "I" باز است که دو بالشتک عمودی به نام فلنج‌ها (flanges) و یک تیره افقی به نام جسر (web) دارد. فلنج‌ها عموماً به صورت مستطیلی شکل هستند و در قسمت بالایی و پایینی جسر قرار دارند. جسر نیز به صورت باریک و بلند در وسط تیرآهن قرار دارد. ابعاد و وزن تیرآهن IPE بسته به استاندارد و نوع آن متغیر است و بر اساس شاخص‌های خاصی مانند ارتفاع، عرض فلنج‌ها و ضخامت جسر تعیین می‌شود.

تیرآهن IPE به عنوان یک عنصر سازه‌ای، در ساخت و سازهای مختلف از جمله ساختمان‌های فلزی، پل‌ها، سازه‌های صنعتی و ساختمان‌های بتنی تسلیح شده استفاده می‌شود. از مزایای استفاده از این محصول می‌توان به استحکام بالا، وزن کمتر نسبت به تیرآهن‌های سنتی و قابلیت اتصال آسان به دیگر عناصر سازه اشاره کرد.

تیرآهن IPE

کاربردهای مختلف تیرآهن IPE

تیرآهن IPE در صنعت ساخت و ساز و سازه‌های فلزی و بتنی در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای معمول این نوع تیرآهن عبارتند از:

  1. ساخت ساختمان‌های فلزی: تیرآهن IPE به عنوان عنصر اصلی در ساخت سازه‌های فلزی مانند ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های صنعتی و انبارها استفاده می‌شود. این تیرآهن به عنوان بالابر، ستون و باربری‌ها در ساختمان‌ها عمل می‌کند.
  2. ساخت پل‌ها: این محصول در ساخت پل‌ها و سازه‌های راهبردی استفاده می‌شود. این تیرآهن برای ساخت تیرهای پل، ستون‌ها و اجزای دیگر پل استفاده می‌شود.
  3. سازه‌های صنعتی: تیرآهن IPE در سازه‌های صنعتی مانند سازه‌های فولادی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌شود. این تیرآهن در تسلیح برج‌ها، ستون‌ها، پالت‌ها و سازه‌های دیگر استفاده می‌شود.
  4. سازه‌های بتنی تسلیح شده: این تیرآهن همچنین در سازه‌های بتنی تسلیح شده استفاده می‌شود. در این کاربرد، تیرآهن IPE به عنوان تیرهای تقویت کننده در سازه‌های بتنی مانند پل‌ها، ساختمان‌های بتنی، مخازن و تونل‌ها استفاده می‌شود.
  5. سازه‌های سقف و پشتیبانی: تیرآهن ipe برای ساخت سازه‌های سقفی و پشتیبانی در ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این تیرآهن در سیستم‌های سقفی فلزی مانند بالابرها، بالابرهای پشتیبان و ستون‌ها استفاده می‌شود.

این محصول به دلیل استحکام بالا، وزن کم و قابلیت اتصال آسان، به عنوان یکی از گزینه‌های محبوب در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود.

خرید و قیمت تیرآهن IPE در مهدفولاد

ما در این صفحه از سایت مهدفولاد به ارائه لیست قیمت تیرآهن ipe برای شما عزیزان پرداختیم. اکنون شما می‌توانید پس از بررسی مشخصات و قیمت این محصولات، برای کسب راهنمایی و نیز اطلاع از شرایط خرید این محصول، با کارشناسان ما در مهدفولاد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان برای خرید تیرآهن IPE بهره‌مند شوید.