استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت تیرآهن IPE

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
IPE
12متری
72
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 72
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
10
IPE
12متری
97
شاخه
انبار تهران
4403670
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 97
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
12
IPE
12متری
125
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 125
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
27
IPE
12متری
433
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 433
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
30
IPE
12متری
506
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 506
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
36
IPE
12متری
680
کیلوگرم
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 680
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
IPE
12متری
796
کیلوگرم
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 796
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
45
IPE
12متری
931
کیلوگرم
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 931
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
50
IPE
12متری
1088
کیلوگرم
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 1088
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
55
IPE
12متری
1272
کیلوگرم
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 1272
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
یزد احرامیان تیرآهن IPE
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12 متری
147
شاخه
انبار تهران
3761468
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 147
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12 متری
180
شاخه
انبار تهران
4752294
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 180
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
215
شاخه
انبار تهران
6146789
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 215
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
205
شاخه
انبار تهران
7064221
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 205
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
22
IPE
12 متری
300
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 300
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
24
IPE
12 متری
360
شاخه
انبار تهران
11926606
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 360
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
12
IPE
12 متری
125
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 125
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
12
IPE
12 متری
125
شاخه
انبار تهران
3944955
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 125
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
14
IPE
12 متری
155
شاخه
انبار تهران
4174312
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 155
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
14
IPE
12 متری
155
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 155
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
IPE
12 متری
190
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 190
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
16
IPE
12 متری
190
شاخه
انبار تهران
5688074
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 190
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
226
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 226
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
18
IPE
12 متری
226
شاخه
انبار تهران
5504588
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 226
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
269
شاخه
انبار تهران
6605505
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 269
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
269
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 269
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
IPE
12 متری
315
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 315
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
22
IPE
12 متری
315
شاخه
انبار تهران
9449542
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 315
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
24
IPE
12 متری
369
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 369
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
24
IPE
12 متری
369
شاخه
انبار تهران
10825780
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 369
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
27
IPE
12 متری
434
شاخه
انبار تهران
1073487
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 434
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
27
IPE
12 متری
434
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 434
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
30
IPE
12 متری
507
کیلوگرم
کارخانه
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 507
واحد : کیلوگرم
محل بارگیری: کارخانه
30
IPE
12 متری
507
شاخه
انبار تهران
14036698
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 507
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12متری
120
شاخه
انبار تهران
3027523
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 120
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12متری
165
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 165
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12متری
190
شاخه
انبار تهران
5779817
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 190
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12متری
130
شاخه
انبار تهران
3486239
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 130
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12متری
165
شاخه
انبار تهران
4495413
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 165
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12متری
226
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 226
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
ظفر بناب تیرآهن IPE
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
16
IPE
12 متری
168
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 168
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
210
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 210
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
235
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 235
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12متری
130
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 130
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12متری
167
شاخه
انبار تهران
4724771
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 167
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
سایز
استاندارد
حالت
وزن شاخه
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
14
IPE
12 متری
130
شاخه
انبار تهران
4220184
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 130
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
16
IPE
12 متری
170
شاخه
انبار تهران
5137615
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 170
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
18
IPE
12 متری
200
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 200
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
20
IPE
12 متری
245
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 245
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران
22
IPE
12 متری
300
شاخه
انبار تهران
23 اسفند | 09:20
وزن شاخه: 300
واحد : شاخه
محل بارگیری: انبار تهران

تیرآهن جز محصولات پر کاربرد صنعت ساخت‌وساز است همین امر سبب شده تا آن به یکی از عوامل کنترل کننده قیمت مسکن تبدیل شود. به خاطر تقاضا و حجم بالای مصرف قیمت تیرآهن همچنین بازار آن همیشه حالت متلاطم را تجربه می‌کند. تیرآهن به دلیل نقش کلیدی که در برآورد قیمت تمام شده پروژه‌های ساخت‌وساز دارد. فعالان این حوزه مانند مهندسین ناظر قبل از برنامه‌ریزی باید به طور دقیق قیمت تیرآهن و عوامل مؤثر بر آن را در نظر بگیرند.