استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت ورق آلیاژی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
کالاهای پرفروش آخرین به‌روزرسانی 15 آذر | 11:57
ویژگی
ضخامت
عرض
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
سفارش
نوسان
پرفروش
8
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
36973
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
10
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32753
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرفروش
20
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
30000
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق آلیاژی
فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت
عرض
تولیدکننده
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
5
1500
-
رول
A283
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
1500
-
رول
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
5
1500
-
رول
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1500
فولاد مبارکه اصفهان
رول
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1500
-
رول
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
6
1500
-
رول
A283
کیلوگرم
انبار تهران
33670
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1500
-
رول
st52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: st52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1500
-
رول
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32845
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
1500
-
رول
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1500
-
رول
st52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: st52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1500
-
رول
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32845
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
1500
-
رول
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
-
رول
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
-
رول
st52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: st52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
1500
-
رول
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32845
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
-
رول
A283
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
-
رول
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
1500
-
رول
st52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
حالت: رول
استاندارد: st52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
اکسین اهواز

قیمت ورق آلیاژی
اکسین اهواز

ضخامت
عرض
حالت
استاندارد
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
8
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
2000*6000
فابریک
st52
کیلوگرم
انبار تهران
38624
15 آذر | 11:57
استاندارد: st52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
8
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
36973
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
10
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32753
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
12
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32753
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32294
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
15
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
33578
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
30000
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
20
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
31927
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
32202
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
25
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
30000
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
30276
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
34037
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
30
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
32936
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
30551
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
35
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
33120
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
30459
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
40
6000*2000
فابریک
A516_GR70
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A516_GR70
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
45
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
28166
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
45
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
38349
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
50
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
50
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
29817
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
60
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
36331
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
60
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
33028
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
70
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
34496
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
70
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
32569
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
80
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
34496
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
80
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
33487
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
90
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
33487
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
90
2000*6000
فابریک
ST52
کیلوگرم
انبار تهران
34496
15 آذر | 11:57
استاندارد: ST52
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
100
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
33487
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
110
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
120
2000
فابریک
A283
کیلوگرم
انبار تهران
15 آذر | 11:57
استاندارد: A283
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

ورق آلیاژی

ورق های فولادی آلیاژی یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد است که از آهن، کروم، کربن ومنگنز ساخته می‌شود و انواع مختلفی از آن را می‌توان در بازار فولاد دید. قیمت ورق آلیاژی یکی از پارامترهای مهم برای افرادی است که در حوزه فولاد فعالیت دارند و باتجه به ترکیبات موجود در آن استفاده می‌شود.

ورق آلیاژی

ورق‎های آلیاژی به گونه‌ای ساخته شده‌اند که نازک و مسطح باشند تا مناطق بزرگی را بپوشانند و به راحتی به هر اندازه یا شکلی برش داده شوند. این ورق‌های فولادی در صنایع مختلفی برای تعمیر و نگهداری استفاده می شوند و معمولاً ضخامت آن‌ها کمتر از 1/4 اینچ است. از ورق‌های آلیاژی به طور متداول در صنایع زیر استفاده می‌شود:
  • ساخت ابزارآلات مختلف، مخازن تحت فشار و انواع مخازن حرارتی
  • صنعت نفت
  • صنایع مختلف مثل صنایع غذایی، هواپیماسازی، قطعه‌سازی، شهرسازی، پل‌سازی و راه‌سازی
  • ساخت کشتی
  • ساخت پالایشگاه
  • پتروشیمی‌ و صنعت داروسازی
  قیمت ورق آلیاژی  

عوامل موثر بر قیمت ورق آلیاژی

ورق آلیاژی یا در ایران تولید می‌شود یا اینکه از بسیاری ازکشورهای دیگر به کشور ما وارد خواهد شد؛ به همین دلیل قیمت ورق آلیاژی داخلی و صادراتی مختلف است. پارامترهای مختلفی در قیمت نهایی ورق آلیاژی تاثیرگذار هستند؛ از قیمت جهانی سنگ آهن گرفته تا نرخ ارزدلار، میزان عرضه و تقاضا و بسیاری از پارامترهای دیگر. امروزه به دلایل مختلف، صادرات ورق با مشکل مواجه شده است و قیمت ورق آلیاژی در داخل کشور به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا دچار دستخوش تغییر می‌شود. به غیر از این موارد گفته شده، از دیگر عواملی که در قیمت ورق آلیاژی تاثیرگذار است، نوع ورق است.   قیمت ورق آلیاژی  

قیمت ورق آلیاژی

اطلاع از قیمت روز ورق آلیاژی می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید در بهترین زمان خرید خودتان را ثبت کنید. اطلاع از قیمت روز ورق آلیاژی در کانال تلگرام مهدفولاد و همچنین تماس با کارشناسان ما امکان‌پذیر است. ارائه قیمت لحظه‌ای ورق آلیاژی به صورتی است که قیمت نهای این محصول می‌تواند به فاکتورهای مختلفی بستگی داشته باشد. تمامی این فاکتورها هر روز توسط کارشناسان ما بررسی و قیمت هرکیلو ورق آلیاژی در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود. جنس ورق آلیاژی و همچنین کارخانه تولیدکننده این محصول از مهمترین مواردی هستند که در قیمت ورق آلیاژی تاثیرگذارند. به‌عنوان مثال: قیمت ورق آلیاژی اصفهان کیفیت بالاتری نسبت به کارخانه‌های تولیدی دیگر دارد، اما از طرقی هم از قیمت بیشتری برخوردار است. برای استعلام قیمت ورق آلیاژی از سایت مهدفولاد، ابتدا باید جنس و نوع آلیاژ موردنظرتان را انتخاب،‌ضخامت را بررسی کنید سپس با مراجعه به جداول زیر، قیمت را چک کنید. بررسی و انتخاب نوع آلیاژ از آنجایی اهمیت دارد که می‌توانند تعیین‌کننده قیمت نهایی این محصول باشد. شما می‌توانید از طریق تماس با شماره: ۱۸۳۶ از تهران و شماره: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 از شهرستان نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید. شما می‌توانید جدیدترین لیست قیمت ورق گرم را در این صفحه مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و در کمترین زمان از قیمت روز محصولات مطلع شوید.   قیمت ورق آلیاژی  

سخن پایانی

همان‌طور که گفته شد، ورق آلیاژی به دلیل ویژگی‌ها و کاربردهای آن در بسیاری از صنایع قابل استفاده است.شما با مراجعه به سایت مهد فولاد بعد از انتخاب ورق آلیاژی مورنظر در ضخامت دلخواه، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را نهایی کنید. افرادی که قبل از خرید ورق آلیاژی، نیاز به دریافت راهنمایی و مشاوره در این زمینه دارند، برای اینکه بتوانند بهترین خرید را تجربه کنند، می‌توانند با کارشناسان ماهر و خبره مهدفولاد تماس بگیرند. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید با توجه به کاربرد موردنظر، بهترین نوع ورق آلیاژی را بخرید و در هزینه‌های نهایی پروژه خود صرفه جویی کنید. شما می‌توانید به وسیله تماس با شماره: ۱۸۳۶ از تهران و شماره: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 از شهرستان نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید. مجموعه مهدفولاد ورق آلیاژی را از کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز، خرم آباد، قطعات، ترک، گیلان، نوردی و کاویان تامین می‌کند.
سوالات متداول
چگونه می‌توانم ورق گرم مورد نظر خود را سفارش دهم؟

شما می‌توانید به وسیله تماس با شماره: ۱۸۳۶ از تهران و شماره: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 از شهرستان نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.

قیمت به‌روز ورق گرم چقدر است؟

قیمت ورق گرم بر اساس کارخانه تولیدکننده متفاوت است. شما می‌توانید جدیدترین لیست قیمت ورق گرم را در این صفحه مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و در کمترین زمان از قیمت روز محصولات مطلع شوید: 62999080-021 داخلی 200

شرکت مهدفولاد ورق گرم را از چه کارخانه‌هایی تامین می‌کند؟

مهدفولاد ورق گرم را از کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز، خرم آباد، قطعات، ترک، گیلان، نوردی و کاویان تامین می‌کند.