استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
فولاد بهمن ورق رنگی
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
نارنجی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
57982
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
61101
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
59358
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
59817
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
نارنجی
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60643
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60551
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60734
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
61101
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58808
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
59817
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
59083
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58991
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سبز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
59358
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
57982
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
سفید
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60734
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60734
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای سوخته
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
57982
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای روشن
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58900
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
کرم
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سبز
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
62569
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
طوسی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58441
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60734
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
59358
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58808
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سبز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58808
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58349
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60734
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
58900
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
🇨🇳 چین ورق رنگی
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
سفید
0/16
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/35
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/35
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/35
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای سوخته
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
60734
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
25 اسفند | 12:02
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

ورق رنگی یکی از پرکاربردترین ورق های مورد استفاده در صنعت می باشد. این ورق ها به ویژه در حوزه ی ساخت و ساز کاربرد بیشتری دارند. ما در شرکت مهد فولاد به ارائه ی انواع ورق های رنگی در ابعاد و انواع مختلف با نازل ترین قیمت می پردازیم. اما پیش از آن بهتر است تا پایان این مقاله با ما همراه شوید تا با ورق رنگی، کاربردها، ویژگی ها و مشخصات آن آشنا شوید. پس از آن می توانید در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سوال درباره ی ورق های رنگی و یا برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون خرید ورق رنگی به صورت شبانه روزی با کارشناسان تخصصی ما در مهد فولاد تماس بگیرید.

در لیست زیر قیمت روز ورق رنگی براساس کارخانه های معروفی همچون فولاد مبارکه، هفت الماس، فولاد بهمن و چین آورده شده است. مهم ترین عواملی مانند شکل، ابعاد و کد رئال ( RAL ) بر قیمت ورق رنگی اثر گذار است. برای آگاهی بیشتر جهت خرید و دریافت مشاوره رایگان می توانید با شماره 02162999080 با کارشناسان ما در تماس باشید.

خرید ورق رنگی

ورق رنگی چیست؟

ورق رنگی یکی از انواع ورق سرد و گالوانیزه است. این ورق تحت پوشش دهی و فرآوری سطحی قرار گرفته است و پوشش رنگی از جنس پلیمر دارد. داشتن پوشش رنگی پلیمری یکی از مزایای اصلی این نوع ورق ها است که سبب افزایش خاصیت ضد خوردگی در ورق می شود. این کار سبب می شود که حتی در ضورت بروز خراش با برش در سطح ورق، اکسید شدن آن به راحتی اتفاق نیفتد.

فرآیند تولید ورق های رنگی

شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که ورق رنگی چگونه و طی چه فرآیندی تولید و ساخته می شود؟ ورق های سرد پس از خروج از خط تولید نورد سرد، به بخش پوشش دهی رفته و فرآیند گالوانیزاسیون را طی می کنند. پس از آن در طی دو مرحله، رنگ آمیزی ورق به وسیله ی پوشش های پلیمری انجام می شود. پوشش دهی می تواند به یکی از دو روش پوشش دهی مایع یا پودری انجام شود.

پیش از پوشش دهی و رنگ آمیزی ورق، نیاز است تا سطح ورق از هر گونه آلودگی سطحی پاک شده و چربی زدایی آن انجام شود. دو مرحله مهم برای رنگ آمیزی ورق به شرح زیر است:

  • پوشش زیرین (back coat) با ضخامت رنگ و پوشش 7 تا 15 میکرون؛
  • پوشش رویی (top coat) با ضخامت و پوشش 20 تا 25 میکرون.

برای پوشش زیرین ورق از آپوکسی یا پلی استر استفاده می شود. اما پوشش رویین می تواند از جنس پلی آمید، پی وی دی اف، اپوکسی، اکریلیک، پلی استر و پلی یورتان باشد.

خرید ورق رنگی

کاربردهای مختلف ورق رنگی

ورق رنگی یا ورق های فلزی با پوشش رنگی، یکی از انواع ورق سرد است که در صنایع ساختمانی، خودروسازی، تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات آشپزخانه و بسیاری صنایع دیگر استفاده می‌شود.

این نوع ورق سرد یکی از پرکاربردترین ورق ها می باشد که در کاربردها و مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. ورق رنگی به ویژه در مصارفی که نیاز به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و اکسیداسیون وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق های رنگی، از فولاد، آلومینیوم، آلیاژ های فلزی و یا فولاد ضد زنگ تهیه می‌شوند. این ورق ها با پوشش هایی از مواد شیمیایی و رنگ های مختلف پوشانده می‌شوند تا از ظرفیت بیشتری برای مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، مقاومت در برابر تغییر رنگ، مقاومت در برابر نفوذ آب و مقاومت بیشتر در برابر حرارت برخوردار شوند.

از جمله کاربردهای مهم ورق رنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. کاربرد ورق رنگی در ساختمان سازی برای تولید سقف های شیروانی و انواع کرکره.

در صنایع ساختمانی، ورق رنگی برای ساخت پوشش های سقف، پوشش های دیواری، پوشش های بوته گل کاری، شیروانی ها و دیگر سازه هایی که نیاز به مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی و ایجاد ظاهری زیبا دارند، استفاده می‌شود.

  1. کاربرد ورق رنگی در صنعت خودروسازی

در صنایع خودروسازی، ورق های رنگی برای تولید بدنه خودرو و قطعات داخلی خودرو استفاده می‌شود. همچنین در تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ورق رنگی برای ساخت قطعات و محصولات به کار می‌رود.

  1. کاربرد ورق رنگی در تولید لوازم خانگی از جمله بدنه یخچال و ماشین لباسشویی

استفاده از ورق رنگی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی، عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات روزانه، پوشش رنگی با دوام و ظاهری زیبا در صنایع تولید لوازم خانگی نیز دیده می‌شود.

قیمت ورق رنگی

لیست قیمت ورق رنگی

در لیست زیر قیمت روز ورق رنگی براساس کارخانه های معروفی همچون فولاد مبارکه، هفت الماس، فولاد بهمن و چین آورده شده است. مهم ترین عواملی مانند شکل، ابعاد و کد رئال ( RAL ) بر قیمت ورق رنگی اثر گذار است. برای آگاهی بیشتر جهت خرید و دریافت مشاوره رایگان می توانید با شماره 02162999080 با کارشناسان ما در تماس باشید.

این ورق نوعی ورق سرد است که به روش نورد سرد تولید می شود. ابتدا ورق گالوانیزه را طی دو مرحله به وسیله محلولی شستشو می دهند و سپس پولیش می شود. بعد از آن ماده چسبناکی به دو طرف این ورق زده می شود تا نسبت به خوردگی و زنگ زدگی مقاوم شود. در مرحله ی بعد طی دو مرحله رنگ و تبدیل به ورق رنگی می شود.

مهد فولاد با ۲ دهه فعالیت در حوزه ی آهن آلات من جمله خرید و فروش ورق رنگی به دنبال رضایت مندی و جلب اعتماد شما مصرف کنندگان عزیز می باشد. شما می توانید با شماره گیری شماره ی 02162999080 داخلی ۳1۰ از مشاوره رایگان ما بهره مند شده و نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایید.

خرید و قیمت ورق رنگی

بهتر است بدانید که قیمت ورق رنگی به عوامل مختلفی از جمله نوع ورق و نیز قیمت مواد اولیه وابسته می باشد. ما در این صفحه از سایت مهد فولاد به ارائه لیست قیمت ورق رنگی برای شما پرداختیم و شما می توانید تمامی محصولات ذکر شده در این لیست و نیز انواع ورق رنگی را از طریق سایت مهدفولاد خریداری کنید. شما می توانید پیش از اقدام برای خرید ورق رنگی و پس از مشاهده لیست قیمت ورق رنگی، در تمامی ساعات شبانه روز برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان تخصصی ما در مهدفولاد تماس بگیرید و سپس به خرید ورق رنگی با نازل ترین قیمت بپردازید.

سوالات متداول
تفاوت ورق رنگی با ورق شیروانی چیست؟

ورق شیروانی همان ورق رنگی است که به صورت کرکره سینوسی، ذوزنقه و ... فرمینگ می‌شود. برای اطلاع از قیمت ورق شیروانی با شماره ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 300 تماس بگیرید.

محل بارگیری ورق‌ها کجاست؟

ورق‌ها مستقیما از درب کارخانه‌ها و انبار تهران بارگیری می‌شوند.

چه مدت طول می‌کشد تا کالایی که سفارش داده‌ام به دستم برسد؟

بعد از ثبت سفارش، کالا در اسرع وقت ارسال می‌گردد.