مهد فولاد

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
کالاهای پرفروش آخرین به‌روزرسانی 24 تیر | 10:44
ویژگی
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
سفارش
نوسان
بهترین قیمت
نارنجی
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
بهترین قیمت
آبی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47273
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آماده ارسال
سفید
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47728
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
بهترین قیمت
نارنجی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47273
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
🇨🇳 چین

قیمت ورق رنگی
🇨🇳 چین

رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
سفید
0/16
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/2
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/25
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/3
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/35
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/35
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/35
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای سوخته
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/45
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44546
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه ای سوخته
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44546
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/47
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
سفید
0/4
1000
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/4
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
طوسی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47273
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سبز
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
کرم
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای روشن
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای سوخته
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47273
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
پرتقالی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47273
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47728
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
47000
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سبز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
آبی
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
50000
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قهوه‌ای
0/48
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44546
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
50000
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
50000
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
50000
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سبز
0/6
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
آبی
0/7
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
فولاد بهمن

قیمت ورق رنگی
فولاد بهمن

رنگ
ضخامت
عرض
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
آبی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
قرمز
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
سفید
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
44546
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران
نارنجی
0/5
1250
رول
کیلوگرم
انبار تهران
43637
24 تیر | 10:44
حالت: رول
واحد: کیلوگرم
محل بارگیری: انبار تهران

ورق رنگی (color coated sheet)؛ نوعی ورق فولادی است که به دو شکل رولی و تخت به فروش می‌رسد. قیمت ورق رنگی گالوانیزه و شیروانی بر اساس نوع این ورق و نیز ابعاد، کارخانه تولید کننده مانند: فولاد مبارکه و نیز ورق واداتی چینی، می‌تواند متفاوت باشد.

این ورق‌ها با پوشش رنگ الکترواستاتیک رنگ‌آمیزی می‌شوند. این ورق‌ها دارای انواع: ورق رنگی طرح شادولاین، پالرمو، طرح ذوزنقه‌ای، سینوسی یا کرکره‌ای است.

شما می‌توانید در این صفحه به مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی و قیمت ورق شیروانی رنگی بپردازید و سپس خرید ورق رنگی موردنیاز خود با با خیال راحت و با تضمین قیمت و کیفیت از سایت مهدفولاد انجام دهید.

ورق رنگی چیست؟

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، ورق رنگی فولادی نوعی ورق است که از رنگ‌آمیزی بر روی ورق‌های گالوانیزه تولید می‌شود. انجام فرآیند رنگ‌آمیزی الکترواستاتیک بر روی ورق‌های گالوانیزه شده، سبب ایجاد ورقی با مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی‌، همراه با داشتن ظاهری زیبا و جذاب می‌شود.

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی به عوامل مختلفی از جمله شرایط بازار، نرخ ارز، نرخ روز فولاد، کارخانه سازنده، روش تولید، کیفیت، ضخامت و ابعاد ورق رنگی وابسته است. قیمت این محصول با توجه به این عوامل به صورت لحظه‌ای و روزانه در حال تغییر و نوسان است.

شما می‌توانید در لیست بالا به مشاهده قیمت ورق رنگی بپردازید. شرکت مهدفولاد ورق‌های رنگی کارخانه‌های مختلف را به صورت رول و شیت با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت و همچنین بر اساس جدیدترین استانداردهای روز اروپا به شما ارائه می‌کند.

مراحل تولید ورق رنگی

همانطور که می‌دانید، تولید ورق رنگی در ادامه فرآیند تولید ورق گالوانیزه انجام می‌شود. پس از تولید ورق گالوانیزه، این ورق تحت عملیات‌های زیر قرار می‌گیرد و ورق رنگی حاصل می‌شود.

 1. چربی زدایی: در ابتدا ورق گالوانیزه تحت عملیاتی خاص چربی زدایی می‌شود و تمام ناخالصی‌های موجود از روی سطح ورق پاک می‌شود.
 2. شستشو و کروماته کردن: سپس این ورق شسته شده و به وسیله باد گرم خشک می‌شود. سپس رنگ اولیه از جنس اپوکسی یا پلی استر بر روی سطح ورق قرار می‌گیرد و ورق از درون کوره عبور داده می‌شود. سپس پس از سرد شده ورق، لایه‌ای با ضخامت بین ۷ تا ۱۵ میکرون از جنس رنگ پرایمر بر روی ورق فلزی قرار می‌گیرد.
 3. رنگ کاری ورق: در این مرحله، رنگ نهایی از جنس اپوکسی، پلی‌استر، پلی‌اورتان یا ... به روش الکترواستاتیک بر روی ورق قرار می‌گیرد و ورق درون کوره پخته می‌شود تا رنگ آن تثبیت شود.

ورق رنگی گالوانیزه

اکنون که با فرآیند تولید ورق رنگی آشنا شدید، می‌دانید که این ورق‌ها از انجام فرآیند رنگ کاری بر روی ورق گالوانیزه تولید می‌شوند؛ به همین دلیل با نام ورق رنگی گالوانیزه نیز شناخته می‌شوند.

در واقع این ورق‌ها هم از تمامی خاصیت‌ها و مزایای ورق‌های گالوانیزه بهره‌مند هستند و هم ظاهری رنگی و بسیار زیبا دارند که آن‌ها را برای کاربردهای خاص مانند صنایع ساختمانی، تولید لوازم خانگی، صنایع فلزی و صنایع حمل و نقل مناسب می‌کند.

قیمت انواع ورق رنگی امروز لحظه‌ای

نرخ و قیمت ورق رنگی با توجه به ویژگی‌های مختلف از جمله: رنگ، طول‌، عرض، ضخامت، مشخصات فنی، استانداردها، کارخانه تولید کننده، ابعاد و کیفیت ورق متفاوت است. این لوله‌ها در انواع مختلفی به فروش می‌رسند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • ورق رنگی کرکره‌ای یا سینوسی
 • ورق رنگی پالرمو
 • قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق رنگی نو و دست دوم
 • انواع ورق رنگی قرمز، آبی، سبز و ...
 • قیمت ورق گالوانیزه رنگی
 • قیمت ورق شیروانی رنگی
 • ورق رنگی سقف سوله

خرید ورق رنگی با بهترین قیمت

ما در این صفحه از سایت مهدفولاد به ارائه قیمت انواع ورق رنگی: هفت الماس قزوین، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد بهمن، ورق CN چین در رنگ‌های مختلف قرمز، آبی، نارنجی، قهوه‌ای، سفید و ... به صورت لحظه‌ای و آنلاین پرداخته‌ایم. اکنون شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت این محصول در بالای صفحه، به خرید ورق رنگی با مشخصات و ویژگی‌های دلخواه خود بپردازید و در صورت نیاز به کارشناسان ما برای کسب مشاوره تماس بگیرید.

محصولات مرتبط:

سوالات متداول
تفاوت ورق رنگی با ورق شیروانی چیست؟

ورق شیروانی همان ورق رنگی است که به صورت کرکره سینوسی، ذوزنقه و ... فرمینگ می‌شود. برای اطلاع از قیمت ورق شیروانی با شماره ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 300 تماس بگیرید.

محل بارگیری ورق‌ها کجاست؟

ورق‌ها مستقیما از درب کارخانه‌ها و انبار تهران بارگیری می‌شوند.

چه مدت طول می‌کشد تا کالایی که سفارش داده‌ام به دستم برسد؟

بعد از ثبت سفارش، کالا در اسرع وقت ارسال می‌گردد.