مهد فولاد

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

قیمت لوله صنعتی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/2 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1/2 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه تهران
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه تهران
واحد: کیلوگرم
2 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2.1/2 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3/4 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
2
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/2 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1/2 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2.1/2 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3/4 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
2/5
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/2 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/4 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2.1/2 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
3
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
2.1/2 اینچ
4
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
4
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
4
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
4
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
3 اینچ
6
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
6
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
6
ST37
انبار تهران
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
24 تیر | 10:44
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم

لوله صنعتی به عنوان یک تجهیزات پایه در صنعت، به تنهایی یا در ترکیب با قطعات دیگر برای انتقال سیالات، گازها، مواد جامد، حرارت یا برق در فرایندهای صنعتی استفاده می‌شود.

ما در این بخش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت لوله صنعتی، مشخصات فنی، انواع و نحوه خرید آن می‌پردازیم. شما عزیزان به راحتی با مراجعه به لیست قیمت لوله صنعتی که در بالای صفحه قرار دارد و براساس ضخامت تقسیم‌بندی شده است، از قیمت روز این محصول اطلاع یابید و با برقراری تماس با شماره 02162999080 نسبت به ثبت سفارش و دریافت مشاوره رایگان اقدام کنید.

آشنایی با لوله‌های صنعتی

این لوله‌ها از به طور معمول از موادی نظیر فولاد، آهن، آلومینیوم و غیره ساخته می‌شوند و می‌توانند اندازه، شکل، ضخامت دیواره، طول و خواص متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال لوله‌های با قطر بزرگ برای انتقال نفت و گازها و لوله‌های کوچکتر برای توزیع آب و فاضلاب در شبکه‌های شهری استفاده می‌شوند.

لوله‌های صنعتی معمولاً دارای اتصالاتی هستند که به وسیله آن‌ها می‌توانند به هم پیوسته و سیستمی پیچیده‌تر را تشکیل دهند. اتصالات معمول شامل درزی، جوشی، قلاویزی، فشاری، پیچی، پیوندی و غیره هستند که بسته به نوع و کاربرد لوله، انتخاب می‌شوند.

از لوله‌های صنعتی در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت آهن و فولاد، صنعت خودروسازی، ساختمان‌سازی و صنایع معدنی استفاده می‌شود. طراحی، ساخت و نصب این لوله‌ها باید مطابق با استانداردها و مقررات مربوطه انجام شود تا از ایمنی و کارایی سیستم‌های صنعتی اطمینان حاصل شود.

قیمت لوله صنعتی

کاربردهای مختلف لوله صنعتی

لوله‌های صنعتی در صنایع مختلف کاربردهای گسترده‌ای دارند. در زیر تعدادی از کاربردهای معمول لوله‌های صنعتی را ذکر می‌کنم:

  1. صنعت نفت و گاز: لوله‌های صنعتی در این صنعت برای انتقال نفت خام، گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و سایر محصولات نفتی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها می‌توانند از جنس فولاد ضدزنگ یا آهن زهکشی شده باشند.
  2. صنایع پتروشیمی: در این صنعت، لوله‌های صنعتی برای انتقال مواد شیمیایی مانند اسیدها، قلیاها، حلال‌ها و محصولات پتروشیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  3. صنایع آب و فاضلاب: لوله‌های صنعتی برای توزیع آب شهری، جمع‌آوری فاضلاب و انتقال آب‌های صنعتی و کشاورزی استفاده می‌شوند.
  4. صنایع آب و برق: لوله‌های صنعتی در سیستم‌های آبیاری، خنک‌کاری نیروگاه‌ها، انتقال آب‌های سرد و گرم، خطوط انتقال برق و سیستم‌های حفاظت در برابر صاعقه استفاده می‌شوند.
  5. صنعت خودروسازی: لوله‌های صنعتی در صنعت خودروسازی برای سیستم‌های تهویه، خنک‌کاری موتور، انتقال سوخت و روغن و سیستم‌های ترمز استفاده می‌شوند.
  6. ساختمان‌سازی: لوله‌های صنعتی در ساختمان‌ها برای سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه محیط استفاده می‌شوند.

خرید و قیمت انواع لوله صنعتی

قیمت لوله‌های صنعتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به نوع مواد، ابعاد، استانداردها، نرخ تورم، تقاضا و عرضه در بازار و سایر عوامل اشاره کرد. همچنین، با توجه به شرایط متغیر بازار و تغییرات مستمر، قیمت این محصولات ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت لوله صنعتی از جدول بالا، برای به‌دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر و به‌روز در مورد این لوله‌ها و مشخصات آن‌ها، با کارشناسان مهدفولاد در حوزه صنعتی مرتبط تماس بگیرید و از مشاوره رایگان برای خرید این محصول بهره‌مند شوید. آن‌ها می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری درباره قیمت‌ها و شرایط فعلی بازار ارائه دهند.

محصولات مرتبط:

سوالات متداول
چه عواملی بر قیمت لوله اثر گذار است؟

عواملی مانند ضخامت، ابعاد، ورن و جنس از مهم‌ترین موارد اثر گذار بر قیمت لوله هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مهد فولاد از به‌روزترین قیمت لوله اطلاع پیدا کنید.

چطور از کیفیت لوله‌ای که می‌خواهم بخرم، اطمینان پیدا کنم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت و خواندن مشخصات فنی و گواهی محصول یا مشاوره گرفتن از کارشناسان خبره مهدفولاد از کیفیت لوله مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.

چگونه می‌توان از وزن لوله مورد نیاز خود مطلع شد؟

شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به سایت مهدفولاد و استفاده از جدول محاسبه وزن، از حجم و وزن لوله مورد نظر خود اطلاع پیدا کنید.