استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت لوله مانیسمان

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2/5
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
642202
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
2/8
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
899083
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
2/8
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1000000
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1/2 اینچ
2/5
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
339450
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
2/8
A106
انبار تهران
شاخه
🇨🇳 چین
شاخه
1284404
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: شاخه
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
3/2
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1715597
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3 اینچ
3/5
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2412845
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3/4 اینچ
2/5
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
431193
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
4 اینچ
4
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
3284404
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
5 اینچ
4/5
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
5963303
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
6 اینچ
5
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
5963303
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
8 اینچ
6/3
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
13761468
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
10 اینچ
6/3
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
14403670
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
12 اینچ
6/3
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
19908257
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
3/38
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
788991
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1 اینچ
3/38
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
761468
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
3/68
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
1238533
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
3/68
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1211010
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
3/56
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
1100918
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
3/56
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1027523
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1/2 اینچ
2/87
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
394496
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
3/91
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1605505
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
3/91
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
1587156
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
5/16
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2522936
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
5/16
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
2458716
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
3 اینچ
5/49
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
3256881
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
3 اینچ
5/49
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
3348624
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3/4 اینچ
2/77
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
477065
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
4 اینچ
6/02
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
4495413
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
4 اینچ
6/02
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
4724771
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
5 اینچ
6/55
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
6559634
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
6 اینچ
7/11
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
9449542
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
8 اینچ
8/18
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
17706423
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
10 اینچ
9/27
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
20183487
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
12 اینچ
10/31
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
25688074
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
سایز
ضخامت
استاندارد
محل بارگیری
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
4/55
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1238533
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
5/08
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1972478
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
4/85
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1605505
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
5/08
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
1926606
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1.2 اینچ
3/91
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
532111
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
5/54
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2752294
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
7/01
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
4220184
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
7/01
A106
انبار تهران
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
4174312
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
3 اینچ
7/62
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
6055046
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3.4 اینچ
3/73
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
678900
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
4 اینچ
8/56
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
8027523
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
5 اینچ
9/53
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
10183487
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
6 اینچ
10/97
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
13761468
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
8 اینچ
12/7
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23394496
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
10 اینچ
15/09
A106
انبار تهران
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
14 آذر | 12:18
محل بارگیری: انبار تهران
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه

لوله مانیسمان (Mannesmann pipe)؛ به نوعی لوله فولادی بدون درز گفته می‌شود که در انواع مختلف: لوله بدون درز مانیسمان رده 10، 20، 30، 40، 80 و ... موجود است. قیمت لوله مانیسمان تهران به عوامل مختلفی از جمله: مشخصات فنی، ضخامت، کاربرد، وزن و نوع این محصول وابسته است.

این لوله در کارخانه‌های مختلف داخلی از جمله کارخانه فولاد سپاهان اصفهان، ساوه، لوله و نورد اهواز، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، گستر اسفراین، کاوه ایرانیان و ... تولید می‌شود. همچنین این محصول به صورت وارداتی نیز در بازار ایران موجود است.

شما می‌توانید در لیست بالا به مشاهده لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20، رده 40، رده 80، سپاهان، اهواز، وارداتی و ... بپردازید.

رده لوله مانیسمان چیست؟

لوله‌های مانیسمان در انواع مختلفی در بازار موجود هستند. این لوله‌ها بر اساس فاکتوری به نام "رده" یا SCH دسته‌بندی می‌شوند. ما در هنگام بررسی مشخصات لوله‌های مانیسمان به ویژگی‌ها و مشخصاتی از جمله ضخامت و قطر خارجی لوله توجه می‌کنیم؛ زیرا این فاکتورها می‌توانند کاربرد لوله‌های بدون‌درز را برای ما مشخص کنند.

رده لوله در واقع نشان دهنده نسبت قطر خارجی به ضخامت لوله مانیسمان است و به عنوان معیاری برای دسته‌بندی این نوع لوله‌ها در نظر گرفته می‌شود. این رده‌بندی‌ها بر اساس استاندارد بین‌المللی و رایج ASME B 36.10 انجام می‌شود.

مزایا لوله مانیسمان

لوله‌های مانیسمان در کاربردهای مختلف و گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مسئله به دلیل مزایای بیشمار این نوع لوله‌ها است. از جمله مهم‌ترین مزایا لوله مانیسمان بدون‌درز که استفاده از آن را در کاربردهای مختلف ممکن ساخته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سطح صاف و یکپارچه: لوله‌های مانیسمان به دلیل شیوه تولید خاص آن‌ها، به صورت بدون‌درز تولید می‌شوند و هیچگونه درزی بر روی سطح خود ندارند.
 • مقاومت بالا در برابر خوردگی: این لوله‌ها مقاومت بسیار مناسبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارند و به همین دلیل در کاربردهایی لوله‌کشی و تاسیسات مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • مقاومت در برابر دمای بالا: لوله‌های مانیسمان در برابر دمای بالا مقاوم هستند. این موضوع سبب شده است تا این لوله‌ها در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز و کاربردهایی با عبور مایعات با دمای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • دوام بالا: شیوه ساخت و مواد اولیه به کار رفته در تولید لوله‌های مانیسمان سبب شده است تا این لوله‌ها از دوام بالایی برخوردار باشند و نیازی به تعویض یا تعمیر در بازه‌های کوتاه مدت نداشته باشند.

مراحل تولید لوله مانیسمان

لوله مانیسمان در ۱۵ مرحله مختلف تولید می‌شود که در طی آن، یک شمش فولادی به لوله مانیسمان تبدیل می شود. این مراحل به شرح زیر است:

 1. برش شمش فولادی
 2. گرمادهی و حرارت
 3. انجام لخ پرس و گرد گردن با النگاتور
 4. شلیک سمبه
 5. تاب گیری لوله
 6. جداسازی سمبه
 7. کشش لوله
 8. خنک سازی
 9. برش لوله
 10. تمیزکاری و اسیدشویی
 11. کونیک و ماشین کاریی
 12. سمباده و پولیش
 13. رنگ کاری لوله

لوله مانیسمان شما اکنون آماده است!

خرید و قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان رده 20

لوله بدون‌درز رده ۲۰ به نوعی از لوله مانیسمان اشاره دارد که در دسته سبک ترین لوله‌های مانیسمان قرار می‌گیرد و نسبت به سایر لوله‌های مانیسمان با رده ۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ... از ضخامت و وزن کمتری برخوردار است. قیمت این لوله‌ها نیز نسبت به رده‌های بالاتر کمتر است. این موضوع به ضخامت و وزن این لوله‌ها وابسته است. ضخامت لوله‌های مانیسمان رده 20 بین 2.5 تا 12.7 میلی‌متر است.

قیمت لوله مانیسمان رده 40

لوله‌های مانیسمان رده ۴۰ جز متداول‌ترین و پرکاربردترین لوله‌های بدون‌درز مورد استفاده در صنایع مختلف هستند. این لوله‌ها دارای قطر بین ۲.۱ تا ۱۶ اینچ هستند و در برخی موارد تا ۵۰۰ کیلوگرم نیز وزن دارند.
قیمت این نوع لوله‌ها نسبت به لوله‌های رده ۲۰ بیشتر و از لوله‌های بدون‌درز رده ۸۰ کمتر است. شما می‌توانید برای مشاهده قیمت این لوله‌ها بر اساس کارخانه و سایز از طریق لیست بالا اقدام کنید.

قیمت لوله مانیسمان رده 80

لوله مانیسمان رده ۸۰ از مستحکم‌ترین و مقاوم‌ترین لوله‌های بدون‌درز است که در پالایشگاه و پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله بدون‌درز رده ۸۰ جز ضخیم‌ترین لوله‌های مانیسمان است و در سایزهای ۱.۲ تا ۳۴ اینچ در کارخانه تولید می‌شود.

قیمت لوله مانیسمان رده ۸۰ با توجه به اندازه و ضخامت این محصول، نسبت به لوله‌های رده پایین‌تر بیشتر است. شما می‌توانید در لیست بالا قیمت دقیق و لحظه‌ای این محصولات را در ابعاد و اندازه‌های مختلف مشاهده کنید.

قیمت لوله مانیسمان در تهران

همانطور که گفته شد، لوله‌های مانیسمان در انواع، مشخصات و رده‌های مختلفی به فروش می‌رسند. این لوله‌ها در کارخانه‌های مختلفی در سراسر کشور تولید می‌شوند و برای ارائه در شهر تهران منتقل می‌شوند. مسافت کارخانه تولیدکننده وشیوه حمل و نقل این لوله‌ها به تهران از عوامل موثر بر قیمت لوله مانیسمان در تهران است.

اطلاع از قیمت لوله مانیسمان در تهران می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد و شما می‌توانید با مشاهده لیست بالا، از قیمت این محصول مطلع شوید و در صورت خرید، لوله‌های بدون‌درز موردنیاز خود را در هر نقطه از تهران تحویل بگیرید.

خرید لوله مانیسمان

خرید لوله مانیسمان از اهمیت بالایی برای صاحبان صنایع برخوردار است؛ زیرا خرید یک لوله بدون‌درز بی‌کیفیت می‌تواند سبب ایجاد ضررهای جبران‌ناپذیری در صنایع مختلف شود و حتی علاوه بر زیان‌های مالی، ممکن است سبب ایجاد ضرر جانی برای افراد شود.

به همین دلیل شما باید در هنگام خرید این لوله‌های بدون‌درز به کیفیت، استانداردها، متریال به کار رفته و کارخانه تولید کننده لوله مانیسمان دقت کنید و به خرید لوله‌های استاندارد با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت بپردازید.

قیمت انواع لوله مانیسمان بدون درز 

نرخ خرید این محصول به عوامل مختلفی وابسته است؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به این فاکتورها اشاره کرد: نرخ ارز و دلار، قیمت جهانی فولاد، میزان عرضه و تقاضا در بازار، کارخانه تولیدکننده، استاندارد موردنظر، مشخصات فنی، ضخامت، وزن، کیفیت لوله و غیره.

همانطور که گفته شد؛ سایز این لوله در هزینه خرید این محصولات تاثیرگذار است. این لوله‌های مانیسمان بدون‌درز در ابعاد مختلفی در بازار به فروش می‌رسند. به طور مثال:

 • 2 اینچ
 • 4 اینچ
 • 8 اینچ
 • 10 اینچ
 • و 12 اینچ

هر چه سایز و ضخامت این لوله‌ها بیشتر شود، قیمت آن‌ها نیز بیشتر می‌شود و البته کاربردهای حیاتی‌تری نیز خواهند داشت.

خرید لوله مانیسمان تهران

اگر قصد دارید تا پس از مشاهده لیست قیمت لوله مانیسمان تهران، به خرید این محصول بپردازید. بهتر است پیش از آن با رده‌های مختلف این محصول آشنا شوید و رده مناسب برای کاربرد موردنظر خود را انتخاب کنید. از جمله رده‌های مختلف این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. رده 20
 2. رده 30
 3. رده 40
 4. رده 80

شما می‌توانید پس از مشاهده لیست قیمت لوله مانیسمان؛ برای آشنایی با رده‌های مختلف این لوله‌ها با کارشناسان ما در شرکت مهدفولاد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان برای خرید بهره‌مند شوید.

سوالات متداول
چه عواملی بر قیمت لوله اثر گذار است؟

عواملی مانند ضخامت، ابعاد، ورن و جنس از مهم‌ترین موارد اثر گذار بر قیمت لوله هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مهد فولاد از به‌روزترین قیمت لوله اطلاع پیدا کنید.

چطور از کیفیت لوله‌ای که می‌خواهم بخرم، اطمینان پیدا کنم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت و خواندن مشخصات فنی و گواهی محصول یا مشاوره گرفتن از کارشناسان خبره مهدفولاد از کیفیت لوله مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.

چگونه می‌توان از وزن لوله مورد نیاز خود مطلع شد؟

شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به سایت مهدفولاد و استفاده از جدول محاسبه وزن، از حجم و وزن لوله مورد نظر خود اطلاع پیدا کنید.