استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت لوله مانیسمان

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
A106
انبار تهران
2/5
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1155964
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
A106
انبار تهران
2/8
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1844037
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/8
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
2/8
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2128441
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/8
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1/2 اینچ
A106
انبار تهران
2/5
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
5550459
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
A106
انبار تهران
2/8
شاخه
🇨🇳 چین
شاخه
2311927
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/8
حالت: شاخه
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
3/2
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
3238533
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/2
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3 اینچ
A106
انبار تهران
3/5
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
4073395
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/5
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3/4 اینچ
A106
انبار تهران
2/5
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
6477065
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
4 اینچ
A106
انبار تهران
4
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
4811927
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
5 اینچ
A106
انبار تهران
4/5
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
6761468
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4/5
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
6 اینچ
A106
انبار تهران
5
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
8788991
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
8 اینچ
A106
انبار تهران
6/3
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
13596331
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6/3
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
10 اینچ
A106
انبار تهران
6/3
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6/3
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
12 اینچ
A106
انبار تهران
6/3
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6/3
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
A106
انبار تهران
3/38
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/38
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1 اینچ
A106
انبار تهران
3/38
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1431193
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/38
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
3/68
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2311927
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/68
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
A106
انبار تهران
3/56
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/56
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
3/68
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/68
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
A106
انبار تهران
3/56
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2128441
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/56
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1/2 اینچ
A106
انبار تهران
2/87
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
6477065
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/87
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
A106
انبار تهران
3/91
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2770643
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/91
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
A106
انبار تهران
3/91
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/91
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
5/16
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
3972478
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/16
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
5/16
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/16
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
3 اینچ
A106
انبار تهران
5/49
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/49
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
3 اینچ
A106
انبار تهران
5/49
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
5000000
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/49
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3/4 اینچ
A106
انبار تهران
2/77
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
7408257
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/77
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
4 اینچ
A106
انبار تهران
6/02
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6/02
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
4 اینچ
A106
انبار تهران
6/02
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
6761468
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6/02
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
5 اینچ
A106
انبار تهران
6/55
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
9449542
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6/55
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
6 اینچ
A106
انبار تهران
7/11
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
12018349
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 7/11
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
8 اینچ
A106
انبار تهران
8/18
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 8/18
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
10 اینچ
A106
انبار تهران
9/27
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 9/27
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
12 اینچ
A106
انبار تهران
10/31
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 10/31
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
A106
انبار تهران
4/55
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1660551
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4/55
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
5/08
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/08
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
1.1/4 اینچ
A106
انبار تهران
4/85
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
1853212
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4/85
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
5/08
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
2770643
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/08
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
1.2 اینچ
A106
انبار تهران
3/91
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
784404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/91
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2 اینچ
A106
انبار تهران
5/54
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
3788991
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 5/54
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
7/01
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
5275230
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 7/01
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
2.1/2 اینچ
A106
انبار تهران
7/01
6 متری
کاوه ایرانیان
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 7/01
حالت: 6 متری
برند: کاوه ایرانیان
واحد: شاخه
3 اینچ
A106
انبار تهران
7/62
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
8238533
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 7/62
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
3.4 اینچ
A106
انبار تهران
3/73
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
878900
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3/73
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
4 اینچ
A106
انبار تهران
8/56
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
11100918
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 8/56
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
5 اینچ
A106
انبار تهران
9/53
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
12477065
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 9/53
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
6 اینچ
A106
انبار تهران
10/97
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
18486239
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 10/97
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
8 اینچ
A106
انبار تهران
12/7
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 12/7
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه
10 اینچ
A106
انبار تهران
15/09
6 متری
🇨🇳 چین
شاخه
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 15/09
حالت: 6 متری
برند: 🇨🇳 چین
واحد: شاخه

این روزها لوله مانیسمان جایگزین بسیاری از لوله های مورد استفاده در صنایع شده است و کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. قیمت لوله مانسیمان همواره در حال نوسان و تغییر است. ما در این بخش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت لوله مانیسمان، مشخصات فنی، انواع و نحوه خرید این محصول می‌پردازیم. بهترین قیمت لوله مانیسمان در شرکت مهد فولاد موجود می باشد که شما می توانید با استناد به آن به خرید لوله مانسیمان در رده های مختلف بپردازید. اما بهتر است در ابتدا با ما همراه باشید تا با این محصول و کاربردهای آن در صنعت آشنا شده و سپس برای خرید آن اقدام کنید.

مجموعه مهدفولاد با فراهم کردن بهترین و مرغوب‌ترین انواع لوله مانیسمان به همراه قیمت رقابتی این شرایط را برای شما فراهم می‌کند که با آسودگی خیال خرید خود را انجام دهید.همچنین شما می توانید با برقراری تماس با کارشناسان خبره مهد فولاد با شماره 02162999080 از مشاوره رایگان خرید لوله مانیسمان بهره مند شوید.

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چیست؟

اولین بار برادران مانیسمان موفق با اختراع و تولید لوله مانیسمان در جهان شدند و به همین دلیل این محصول به این اسم نامگذاری شد. لوله مانیسمان نوعی از لوله های بدون درز از جنس فولاد است که کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. استفاده از این لوله ها به ویژه در صنایع حساس تر بیشتر است.

این لوله ها به شیوه ای تولید و ساخته می شود که هیچ درزی بر روی آن وجود ندارد و در ساخت آن از جوشکاری استفاده نشده است. جنس این لوله ها از فولاد ساده و کم کربن است؛ اما با اضافه کردن برخی موارد بر روی سطح درونی و بیرونی آن، می توان به آن خاصیت ضد زنگ بودن بخشید.

چگونگی تولید لوله مانیسمان

تولید و ساخت لوله مانیسمان بدون درز فولادی در طی فرآیندی انجام می شود که در آن شمش فولادی را به لوله تبدیل می کنند. این لوله ها توسط قالب های مشخصی تولید و سپس بیرون آورده می شوند. تولید لوله مانیسمان به وسیله ی مقاطع چهارگوش نیز امکان پذیر است؛ اما این کار سبب می شود تا هزینه ی تولید و ساخت لوله بیشتر شود.

فرآیند تولید لوله مانیسمان از استاندارد ASTM شماره های A53 و A106 و استاندارد نفت و گاز APL 5L پیروی می کند. ضخامت های متفاوتی برای تولید این نوع لوله ها وجود دارد که بسته به کاربرد آن می تواند متفاوت باشد. ضخامت لوله ها با توجه به کاربرد و افزایش فشار سیال، افزایش می یابد. علاوه بر این، در برخی از روش های تولید لوله مانیسمان از عملیات های حرارتی خاصی استفاده می شود که می تواند سبب افزایش استقامت این لوله ها شود.

کاربردهای لوله مانیسمان

خرید لوله مانیسمان در رده های مختلف برای کاربردهای مختلفی انجام می شود. از جمله کابردهای این نوع لوله ی فولادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • لوله مانیسمان برای خطوط فشار قوی

لوله مانیسمان به عنوان یکی از انتخاب‌های اصلی برای خطوط فشار قوی به کار می‌رود. این لوله‌ها معمولاً برای انتقال گازها و مواد شیمیایی خطرناک و یا سیالات با فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 • لوله مانیسمان برای خطوط هیدرولیک

لوله مانیسمان به دلیل مقاومت بالایی که در برابر فشار و شرایط سخت دارد، به عنوان یکی از انتخاب‌های اصلی برای خطوط هیدرولیک استفاده می‌شود.خطوط هیدرولیک برای انتقال انرژی از طریق سیالات در صنایع مختلف استفاده می‌شوند، مانند انتقال نیروی هیدرولیکی در ماشین‌آلات و ابزارهای مختلف.

 • لوله مانیسمان استیل برای خطوط صنایع غذایی و دارویی

کاربرد لوله مانیسمان در صنایع غذایی شامل انتقال مواد غذایی از مخازن و دستگاه های تولید به محل بسته بندی می باشد. همچنین این سیستم برای تخلیه و بسته بندی مواد مانند روغن، آبلیمو، سس و... نیز استفاده می شود.

 • لوله مانیسمان برای خطوط گاز و نفت

لوله مانیسمان یکی از قطعات مهم در صنعت نفت و گاز است و در بسیاری از فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه در صنایع گاز و نفت به منظور توزیع و جمع‌آوری فلوئید (مایع یا گاز) در سطح مختلف و با فشارهای مختلف استفاده می شود.

انواع لوله مانیسمان (رده های مختلف لوله مانیسمان)

دسته های مختلف و متفاوتی از انواع لوله مانیسمان وجود دارد که با توجه به نسبت قطر به ضخامت دسته بندی می شوند. از جمله این رده های مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. لوله مانیسمان رده سبک؛
 2. لوله مانیسمان رده 20؛
 3. لوله مانیسمان رده 40؛
 4. لوله مانیسمان رده 80.

خرید لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان رده 20

لوله مانیسمان رده 20 یکی از انواع لوله مانیسمان است که به نام لوله بدون درز یا seamless نیز در صنعت شناخته می شوند. قیمت لوله مانیسمان رده 20 با توجه به عوامل مختلف و نوسانات موجود در بازار دائما در حال تغییر است. ما در سایت مهد فولاد به ارائه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 به صورت روزانه می پردازیم و شما می توانید پس از مشاهده لیست قیمت این محصول، برای خرید و مشاوره با کارشناسان ما در شرکت مهد فولاد تماس بگیرید.

لوله مانیسمان رده 20 به چه معناست؟

همانطور که می دانید، لوله مانیسمان نوع خاصی از لوله بدون درز است که برای ساخت آن از شمش ها استفاده می شود. این لوله ها با دادن حرارت بالا به شمش و سپس فرم دهی و شکل دهی آن با قالب های مخصوص تولید می شوند. این لوله ها تحت کشش و نورد به اندازه و سایز موردنظر در آورده می شوند.

در بازار ایران از عبارت رده لوله برای ارائه ی وزن و ضخامت لوله استفاده می شود که در اینجا ما درباره ی لوله های رده 20 صحبت می کنیم. قیمت لوله مانیسمان رده 20 با توجه به ضخامت و وزن آن تعیین می شود و با سایر لوله ها متفاوت است. این لوله ها دارای اندازه 1.2 تا 8 اینچ می باشند و حدود 6 متر طول دارند.

مقایسه لوله مانیسمان رده 20 با سایر رده ها

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، دو فاکتور ضخامت و وزن تاثیر زیادی بر قیمت لوله مانیسمان رده 20 دارند. با توجه به وزن و ضخامت کمتر این نوع از لوله ها نسبت به لوله های رده 40، قیمت لوله های رده بیست کمتر از سایر لوله ها است. اما باید به این نکته توجه کنید که این لوله ها همچنین تحمل فشار کمتری را نسبت به لوله های رده چهل دارند. وزن لوله مانیسمان رده 20 بر طبق اندازه آن متغیر است و می تواند بین 8 تا 1598 کیلوگرم باشد.

عوامل موثر در قیمت لوله مانیسمان رده 20

بدون شک لوله ها در رده های مختلف قیمت های متفاوتی دارند و نیز لوله هایی در یک رده ی خاص نیز در برخی موارد به دلیل تفاوت هایی در آن ها با قیمت های متفاوتی ارائه می شوند. این لوله های رده 20 نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برخی عوامل موجود بر قیمت آن ها تاثیرگذار است. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ضخامت و سایز لوله مانیسمان رده 20؛
 2. روش های تولید این نوع لوله؛
 3. متراژ لوله رده 20؛
 4. کشور تولید کننده؛
 5. کاربرد و نوع استفاده ی لوله.

خرید و قیمت لوله مانیسمان رده 20

ما در این مطلب به ارائه ی اطلاعات کاملی درباره لوله مانیسمان رده 20، مزایا، کاربردهای آن پرداختیم و این لوله را با سایر لوله های موجود در بازار مقایسه نمودیم. شما اکنون می توانید برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر پیرامون قیمت لوله مانیسمان رده 20 با کارشناسان ما در شرکت مهد فولاد تماس بگیرید و نیز از مشاوره ی ما برای خرید لوله مانیسمان رده 20 بهره مند گردید.

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیسمان رده 40 یکی از انواع لوله های مانیسمان است که در بازار وجود داشته و در بسیار از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت لوله مانیسمان رده 40 به عوامل مختلفی بستگی دارد و همواره دچار نوسان می شود. ما در مهد فولاد قیمت روز لوله مانیسمان بدون درز رده 40 را برای شما ارائه داده ایم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، برخورداری از مشاوره و راهنمایی و نیز خرید لوله مانیسمان رده 40 با کارشناسان ما در شرکت مهدفولاد تماس بگیرید.

لوله مانیسمان رده 40 چیست؟

لوله بدون درز رده 40 یا لوله مانیسمان یکی از انواع لوله های مانیسمان می باشد. این لوله بر اساس استانداردهای روز جهانی تولید می شود. این لوله در ابعاد و اندازه های مختلفی شامل 0.5 اینچ تا 36 تولید می شود. ضخامت این لوله ها نیز بین 2.77 میلی متر تا 19.05 میلی متر می باشد.

لوله های مانیسمان بنا به کاربرد می توانند می توانند در طول های 6 و 12 متری تولید شود. به طور عمومی استفاده از لوله های مانیسمان رده چهل 6 متری رایج تر است.

مقایسه لوله مانیسمان رده 40 با سایر رده ها

لوله های رده 40 بدون درز مطابق با استاندارد SCHEDULE40 تولید و ساخته می شوند. ضخامت این لوله های رده 40 نسبت به لوله های مانیسمان سبک بیشتر است. با توجه به این موضوع این لوله های قدرت تحمل بالاتری در برابر دما و فشار دارند.

با افزایش رده ی لوله ها، قیمت این محصولات نیز افزایش می یابد. این اتفاق به دیل افزایش ضخامت و وزن لوله در هنگام بالا رفتن رده آن است. به همین دلیل قیمت لوله های رده 40 نسبت به لوله مانیسمان رده 20 بیشتر و از لوله رده 80 کمتر است.

قیمت لوله مانیسمان رده 20 و رده 40

مزایای لوله بدون درز مانیسمان رده 40

همانطور که می دانید لوله ی مانیسمان در مدل ها و رده های متفاوتی تولید می شود که یکی از آن ها لوله بدون درز رده 40 می باشد. این لوله ها در صنایع بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرند و این موضوع به دلیل مزایای بیشماری است که این لوله ها دارند. از جمله مزایای لوله های رده 40 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بدون درز بودن و نبود جوش در سطح لوله؛
 2. مقاومت بالا در برابر خمیدگی و کشش؛
 3. استحکام بالای لوله رده 40؛
 4. توانایی تحمل بالای فشار و دما.

خرید و قیمت لوله مانیسمان رده 40

قیمت لوله مانیسمان رده 40 به عوامل متعددی وابسته است و به دلیل وابستگی به قیمت مواد اولیه، فولاد، تغییرات ارزی و ... دائما در حال نوسان می باشد. ما در سایت مهد فولاد به ارائه ی قیمت دقیق و روز لوله مانیسمان بدون درز رده 40 می پردازیم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این لوله ها و همچنین راهنمایی جهت خرید لوله مانیسمان رده 40 با کارشناسان ما در شرکن مهدفولاد تماس بگیرید و پیش از خرید از مشاوره دقیق و تخصصی برخوردار شوید.

قیمت لوله مانیسمان تهران

خرید لوله مانیسمان رده 20، 40 و 80 از مهدفولاد

ما در این مقاله به ارائه ی توضیحاتی پیرامون لوله مانیسمان، کاربردهای آن، شیوه ی تولید و انواع لوله مانیسمان با رده های مختلف پرداختیم. به طور کلی قیمت لوله مانیسمان به عوامل مختلفی از جمله ضخامت، ابعاد، وزن و جنس لوله وابسته است. لیست قیمت لوله مانیسمان تهران در سایت مهد فولاد قابل مشاهده است و شما می توانید به خرید لوله مانیسمان از شرکت مهدفولاد بپردازید. شما می توانید در طول هفته و به صورت 24 ساعته با کارشناسان ما در مهد فولاد تماس بگیرید.

سوالات متداول
چه عواملی بر قیمت لوله اثر گذار است؟

عواملی مانند ضخامت، ابعاد، ورن و جنس از مهم‌ترین موارد اثر گذار بر قیمت لوله هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مهد فولاد از به‌روزترین قیمت لوله اطلاع پیدا کنید.

چطور از کیفیت لوله‌ای که می‌خواهم بخرم، اطمینان پیدا کنم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت و خواندن مشخصات فنی و گواهی محصول یا مشاوره گرفتن از کارشناسان خبره مهدفولاد از کیفیت لوله مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.

چگونه می‌توان از وزن لوله مورد نیاز خود مطلع شد؟

شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به سایت مهدفولاد و استفاده از جدول محاسبه وزن، از حجم و وزن لوله مورد نظر خود اطلاع پیدا کنید.