مهد فولاد

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

قیمت لوله گالوانیزه

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 10% مالیات است.
کارخانه سپنتا تهران

قیمت لوله گالوانیزه
کارخانه سپنتا تهران

سایز
ضخامت
محل بارگیری
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
4 اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
کارخانه لوله و تست ساوه

قیمت لوله گالوانیزه
کارخانه لوله و تست ساوه

سایز
ضخامت
محل بارگیری
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1.1/4 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2.5
انبارتهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1/2 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
2.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
3 اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
3/4 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
4 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
2.5
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
سایز
ضخامت
محل بارگیری
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
۴ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۸ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۳ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۴ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۳ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۲ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۲ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۸ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۱ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۱۰ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۵ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۵ اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۴ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۸ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۵ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۸ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۱۰ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۵ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۳ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۲ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۴ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۵ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۳ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/4 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
2.1/2 اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
24 تیر | 10:44
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
سایز
ضخامت
محل بارگیری
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
۳ اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
1 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
1.1/2 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
1/2 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
2 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
2.1/2 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
3/4 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
4 اینچ
2
کارخانه
کیلوگرم
سبک
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سبک
سایز
ضخامت
محل بارگیری
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
1 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/2 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
1/2 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
2 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
3 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
3/4 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین
4 اینچ
2.5
کارخانه
کیلوگرم
سنگین
24 تیر | 10:44
واحد: کیلوگرم
مقیاس وزنی: سنگین