استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت لوله گالوانیزه

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
سایز
ضخامت
محل بارگیری
واحد
مقیاس وزنی
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
۸ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۴ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۲ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۲ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۲ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۳ اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
۳ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۸ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۳ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۳ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۳ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۳/۴ اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۴ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۱۰ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۴ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۱۰ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۱ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۶ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۸ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۸ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۶ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۴ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
۶ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۶ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۵ اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۵ اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۵ اینچ
۶
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
۵ اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
۵ اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1 اینچ
2/5
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1.1/2 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
1.1/4 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1.1/4 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
1.1/2 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
1/2 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
2.1/2 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
3
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
2.1/2 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک
2.1/2 اینچ
4
انبار تهران
شاخه
سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سنگین
2.1/2 اینچ
۵
انبار تهران
شاخه
فوق سنگین
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: فوق سنگین
3 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
3/4 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
4 اینچ
۲/۵
انبار تهران
شاخه
متوسط
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: متوسط
4 اینچ
2
انبار تهران
شاخه
سبک
10 مهر | 11:39
واحد: شاخه
مقیاس وزنی: سبک