مهد فولاد

جدول وزن و اشتال

جدول اشتال یک کتابچه جامع و دقیق، شامل اطلاعات و اعداد و ارقام مربوط به پروفیل‌های فولادی است. این جدول براساس استاندارد DIN آلمان، کاربردی‌ترین ویژگی‌های مقاطع فولادی را ارائه می‌دهد. کلمه اشتال (sthal) یک کلمه آلمانی است. این کلمه معادل steel یا همان فولاد است. دلیل نامگذاری این جدول به اشتال نیز همین موضوع است. اولین بار یک مهندس آلمانی این جدول را تهیه کرده و نام اشتال یا به‌صورت کامل‌تر نام Stahlbau Profile را بر روی آن گذاشته است. پروفیل‌های ساختمانی در اندازه و ابعاد مختلف تهیه می‌شوند. برای استفاده از پروفیل‌ها در ساختمان‌سازی، لازم است که اندازه و ابعاد و البته دیگر ویژگی‌های هر پروفیل مشخص باشد؛ کار جدول اشتال این است. در واقع، جدول اشتال یک منبع جامع و دقیق از ویژگی‌های پروفیل‌های ساختمانی مختلف است؛ این ویژگی‌ها شامل وزن، سطح مقطع، گشتاور مقاوم و... است.